in

GRAD POREČ djeci s teškoćama u razvoju financira centar za rehabilitaciju i asistente

Grad Poreč financira plaće 15 asistenata djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama na svom području. Zahvaljujući takvom obliku podrške u redovan rad predškolskih ustanova u Poreču uključeno je 15 djece s teškoćama u razvoju u dobi od 3. do 7. godine života, te im se na taj način pružaju jednake prilike za razvoj i integraciju u okolinu u kojoj odrastaju. Naime, inkluzivan odgoj i obrazovanje podrazumijevaju uključenost djece s teškoćama u redovni odgojno-obrazovni sustav uz različite čimbenike podrške.

-Prema Hrvatskom nacionalnom okvirnom kurikula, svoj djeci trebaju biti osigurane jednake mogućnosti za sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu, u skladu s njihovim mogućnostima, zajedno s vršnjacima, čineći tako temelj za izradu individualiziranog kurikula. Tako izgrađeni kurikul daje pretpostavku da djeca mogu razvijati svoje vlastite potencijale u skladu s vlastitim pretpostavkama za razvoj i učenje (od kognitivnih, afektivnih, motivacijskih do socijalnih). Kako su za kvalitetnu provedbu predškolske inkluzivne prakse neophodni materijalni resursi i stručna osposobljenost odgojitelja kroz usavršavanje i suradnju sa stručnim suradnicima, te osobni asistenti koje financira Grad, djeci s teškoćama u razvoju na ovaj se način osigurava ostvarivanje njihovih prava koje obuhvaća maksimalnu moguću iskoristivost okruženja, sadržaja i resursa u svrhu poticanja razvoja, kaže ravnateljica Dječjeg vrtića Radost Divna Radola.

S obzirom na jedinstvene vrtićke upise, kakvi se u Poreču provode još od 2014. godine, jednaki su uvjeti osigurani kako za vrtiće kojima je osnivač Grad, tako i za privatne predškolske ustanove. Jer, uz osigurane materijalne i fizičke uvjete, za uspješnu je inkluziju potrebna dobra suradnja svih uključenih u rad s djecom s teškoćama u razvoju.
Upravo zahvaljujući prepoznavanju potreba djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja za adekvatnom podrškom, Grad je još 2015. godine, s nešto više od 100.000 kuna, sufinancirao uređenje i opremanje prostora Ispostave Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula u Poreču, te na taj način povećao kapacitete ustanove i donio uslugu korisnicima u mjesto u kojem žive. Ova ustanova pruža usluge za provođenje rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim poteškoćama i rad, koji su zahvaljujući djelovanju Ispostave u Poreču, dostupni korisnicima s područja Poreča, ali i cijele sjeverozapadne Istre, olakšavajući im svakodnevicu.

Poreč se odavno ističe kao grad koji ima sluha za potrebe djece s poteškoćama u razvoju i u sinergiji sa stručnim službama čini sve kako bi se odgojno-obrazovni programi provodili u skladu s pedagoškim standardima, te za financiranje asistenata u razvoj djece s teškoćama u razvoju i djelovanje Ispostave Dnevnog centra Veruda godišnje izdvaja više od milijun kuna.

Potrebe djece s teškoćama u razvoju nužno je uočiti već u jasličkom uzrastu kako bi im se na vrijeme pružila potrebna podrška. Uključivanjem asistenata u razvoj djece s teškoćama u razvoju osigurano im je inkluzivno obrazovanje koje je njihovo pravo. Grad je prepoznao njihove potrebe i u tom će smjeru nastaviti i dalje raditi, priopćeno je iz gradske uprave.


Istarski Stožer objavio tko ima nastavu u školi od 15. veljače, srednjoškolci ostaju online

POREČ: Marina Vujčić osvojila „Nagradu BOOKtiga“ s Pedeset cigareta za Elenu