in

Grad Poreč sufinancira prijevoz učenicima srednjih škola

Ilustracija

Gradonačelnik Poreča donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

–          preslika osobne iskaznice učenika,

–          preslika osobne/ih iskaznica roditelja,

–          preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,

–          potvrda škole o upisu (original),

–          dokaz o nastalom trošku (račun prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje.

Rok za podnošenje zahtjeva je  16. listopad 2020. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

U Hrvatskoj 223 nova slučaja, pet osoba umrlo – U Domu za starije u Delnicama 59 zaraženih

POREČ: O projektima obnove vrtića, nabavi komunalne opreme i razvijanju koncepta Pametni grad na sastanku Grada i FZOEU-a