in

PROJEKT CGI-ija: Istarski srednjoškolci svjesni da je važno učiti o prevenciji nasilja u partnerskim vezama

Ilustracija

Više od 97 posto srednjoškolaca/ki u Istri smatra važnim učiti o prevenciji nasilja u partnerskim vezama

Rezultati provedbe projekta prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih

Centar za građanske inicijative Poreč u protekloj je godini u pet gradova u Istarskoj županiji proveo projekt Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti, koji podrazumijeva provođenje edukacija o nasilju u vezama mladih, upoznavanje s temom rodno uvjetovanog nasilja, znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, mitovima i predrasudama vezanim uz nasilje, nenasilnim metodama te mogućnostima izlaska iz nasilja.
Educirano je 491 srednjoškolca/ki, učenika/ca trećih razreda srednjih škola u Poreču, Pazinu, Puli, Labinu i Buzetu, o temama koje su važne za prevenciju nasilja u partnerskim vezama mladih.
“Na projekt nas je potaknuo dosadašnji rad sa srednjoškolcima/kama u Poreču i Pazinu te od lani u Puli, Labinu i Buzetu, tijekom kojeg smo prepoznale problem i potrebu za ovim projektom. U proteklih sedam godina suradnje sa srednjim školama, zaključile smo kako je srednjoškolcima/kama potrebna sustavna edukacija o rodno uvjetovanom nasilju. Iz stavova srednjoškolaca/ki može se iščitati nedovoljna informiranost o nasilju u mladenačkim vezama. Uvidjele smo potrebu za daljnjim radom na osvještavanju mladih, a njih vidimo i kao ključnu skupinu s kojom treba raditi pošto se njihovi stavovi još uvijek formiraju te je važno raditi na kreiranju novih generacija koje će znati prepoznati i reagirati na nasilje. Želimo educirati čitave generacije mladih u Istri za nenasilje kako bismo kreirali/e društvo u kojem je nasilje neprihvatljivo”, govori Silvia Žufić Dujmović, koordinatorica Centra.
Kroz proteklu godinu, kroz radionički pristup, mlade su upoznali s temom rodno uvjetovanog nasilja, podučile o znakovima nasilja i pravovremenoj reakciji, razbile mitove i predrasude koje se vežu uz nasilje, razgovarale o nenasilnim metodama te informirale o mogućnostima izlaska iz nasilnih veza. Učenici/e uče o znakovima nasilne veze te kako prepoznati nasilna ponašanja kojima bi mogli biti izloženi ili koja sami čine. Uče o svojim prava u vezi i time manje pristaju na ponašanja koja im ne odgovaraju ili ih ugrožavaju te kako jasno izreći partneru/ici koja ih ponašanja plaše ili brinu u vezi, a informirani/e ih i gdje potražiti pomoć ukoliko misle da su izloženi zlostavljanju u vezi.

Poboljšano znanje i informiranost učenika/ca o nasilju u vezama te unaprijeđene vještine za stvaranje kvalitetnih veza dugoročno će povećati kvalitetu života i zaštitu mentalnog zdravlja mladih, što će ukupno rezultirati zdravijim društvom općenito.
“Zaključujemo kako je važno kontinuirano raditi na osvještavanju problema rodno uvjetovanog nasilja, posebice na prevenciji – upravo radi toga, važno je nastaviti raditi na način da se zahvate čitave generacije učenika/ica, kako bi ih podučili/e o nenasilju, nenasilnim metodama te kao rezultat smanjili/e pojavnost nasilja te tiho prihvaćanje nasilja u društvu”, rekla je Nataša Vajagić, voditeljica projekta.

Rezultati evaluacije:
Evaluacija projekta pokazala je da 97,57 posto učenika/ca smatra da je važno da srednjoškolci/ke u okviru nastave uče o temama nasilja u mladenačkim vezama. Radionicu bi svojim vršnjacima/kinjama preporučilo 95,82 posto učenika/ca.
Cjelokupnu radionicu su učenici/ice ocijenili vrlo dobrom ili odličnom u 96,37 posto odgovora; dobrom u 2,92 posto odgovora te nedovoljno ili dovoljno dobrom u 0,69 posto odgovora.
U opisnim komentarima učenici/e navode kako im se najviše svidjelo sve u radionici te je to jedan od najčešćih komentara; većina kaže kako im se svidjelo što su slobodno mogli/e otvoreno iznositi vlastito mišljenje i stavove; važno im je što mogu aktivno sudjelovati, bez osobnog napadanja, uz slobodnu komunikaciju i prostor za kritičko promišljanje; svidjelo im se što su svi saslušani; svidjela im se tema; smatraju važnim razgovarati o temama koje su životne; mnogo njih navodi da im se posebice svidio pristup, odnos i komunikacija voditeljica s učenicima/icama, uvažavanje svih mišljenja i interakcija sa svima; smatraju radionicu dojmljivom i poučnom; svidjelo im se što se raspravlja na primjerima iz stvarnog života; diskutiranje o temama o kojima se baš i ne priča često, a bitne su za ovo doba.
Partneri na projektu su: Srednja škola Mate Balota i TUŠ Anton Štifanić iz Poreča, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina, Tehnička škola i Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule, Srednja škola Mate Blažine iz Labina te Srednja škola Buzet iz Buzeta.
Projekt financiraju gradovi Poreč, Pazin, Pula, Labin, Buzet te Istarska županija.

NOVIGRAD: Novi nogostupi u Šainima, uređena cesta u Paoliji, uskoro radovi u Maredi

Bez vode 6. ožujka dio Poreča