in

FUNTANA: Deniza Paris Marinović nova vijećnica. Mijenjaju se urbanistički planovi Valkanele i Zelene lagune

Deniza Paris Marinović - Foto Tanja Kocijančić

Deniza Paris Marinović na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Funtane izabrana je za novu vijećnicu, a umjesto Andree Štifanića, izabranog s Kandidacijske liste grupe birača nositelja Igora Žikovića koji je početkom lipnja podnio pisanu ostavku. Njen mandat potvrdili su članovi Mandatne komisije, izabrane na toj sjednici, u čijem su sastavu bili Milan Lukić kao predsjednik te članovi Silvija Štifanić, koja će zamijeniti Andreu Štifanića, te Ivana Prekalj Martinčević.

untana-vijece-igor-zikovic-lipanj-2022.jp
Predsjednik Vijeća Igor Žiković – Foto Tanja Kocijančić

Potom je uslijedio aktualni sat na kojem je četiri pitanja postavila Prekalj Martinčević (IDS).

Zanimalo ju je koja se nerazvrstana cesta unutar naselja planira prva uređivati. Nadalje, pitala je kada će se postaviti najavljene kamere u Istarskoj ulici te do kada će se realizirati cesta od kampa Istra do hotela. U konačnici pitala je kada će Općina pristupiti reviziji poljoprivrednog zemljišta danog u zakup te kako će se riješiti problem prometovanja automobilima na šetnici.

Općinski načelnik Mladen Grgeta objasnio je kako općina ima lokacijske dozvole i u postupku je ishođenja građevinskih dozvola za nekoliko nerazvrstanih cesta unutar naselja, no prometnica Zad Kaštela će prva biti spremna za izvedbu. Što se kamera na državnoj cesti tiče, komentirao kako je općina u kontaktu s policijom i bit će postavljene ovih dana. U međuvremenu je asfaltirana cesta od kampa Istre do plaže, koju općina uređuje u suradnji s Maistrom i Valamarom. Glede poljoprivrednog zemljišta danog u zakup istaknuo je kako su zakupcima koji ne plaćaju redovno poslane opomene, dok će se onima koji zemljište ne obrađuju uputiti dopis radi raskida ugovora te će se potom raspisati natječaj, kako za općinsko poljoprivredno zemljište, tako i za ono u državnom vlasništvu.

Naposljetku, problem prometovanja automobilima na šetnici riješit će se postavljanjem rampe kod boćališta koja će biti zatvorena za sve osim za vlasnike zemljišta uz šetnicu kojima će se omogućiti podizanje rampe daljinskim upravljačem.

Na dnevnom redu je bio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu. Predsjednik Općinskog vijeća Igor Žiković pozvao je načelnika da objedini izlaganje od 5. do 13. točke dnevnog reda, odnosno o izvršenju proračuna i njegovih pripadajućih programa.

Načelnik Grgeta kazao je kako je proračun za 2021. godinu, s obzirom na epidemiju koronavirusa i neizvjesnu turističku sezonu, izrazito dobro realiziran, i to u iznosu od 17.621.022,31 kuna. U kratkim je crtama obrazložio realizirane prihode, a potom i rashodovne stavke. Godišnji izvještaj za prošlu godinu prihvaćen je jednoglasno (prisutno je bilo pet vijećnika), kao i svi programi javnih potreba.

Donijete su odluke o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana, građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela, te građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

Načelnik Grgeta kazao je kako su u pokrenutim postupcima izrada izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja građevinskog područja naselja Funtana i Zelena laguna, nakon provedenih javnih rasprava, u postupku ishodovanja suglasnosti na konačne prijedloge zaprimljene primjedbe Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Napomenuo je kako su, sukladno zahtjevu Ministarstva, predloženim odlukama podrobnije objašnjeni razlozi za izradu dopuna tih planova te je dopunjen popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna i koja trebaju sudjelovati u izradi. U konačnici rekao je kako će se, nakon donošenja predloženih odluka i ishodovanja zahtjeva Lučke uprave i Lučke kapetanije, izmjene i dopune urbanističkih planova uputiti u drugu ponovnu javnu raspravu, a njihovo donošenje očekuje se tek na jesen.

Predsjednik vijeća Igor Žiković otvario je objedinjenu raspravu pa je vijećnica Ivana Prekalj Martinčević pitala koliko će usklađenje prijedloga izmjena i dopuna planova sa zahtjevom Ministarstva dodatno koštati općinu.

Grgeta je odgovorio kako trenutno ne raspolaže tom informacijom, no vjeruje kako izrađivač prijedloga izmjena i dopuna urbanističkih planova neće za potrebno usklađenje tražiti puno, odnosno da će dodatni trošak iznositi tek nekoliko tisuća kuna.

Donijeta je potom odluka o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna, kao i Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Funtana.

Službenica koja privremeno obavlja poslove općinske pročelnice Korin Liović pojasnila je kako je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, koji je stupio na snagu u prosincu 2021. godine, propisana obveza predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave na donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti. Dodala je da se predloženim Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti, a predsjednika i članove imenuje i razrješuje Općinsko vijeće pa se to planira odraditi na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Usvojena je zatim i odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 687/2 k.o. Funtana.

Liović je objasnila kako se nacrtom odluke, sukladno Zakonu o cestama, predlaže ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na toj nekretnini, a budući da temeljem geodetskog elaborata predmetna čestica ne ulazi u obuhvat nerazvrstane ceste, ona će ostati u vlasništvu Općine pa će se njome moći raspolagati. Ta se parcela nalazi u blizini Dalmatinske ulice.

Na kraju je načelnik podsjetio da su raspisali poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja Općine Funtana u 2022. godini. Prijedlozi za nagrade, koje se dodjeljuju za Dan općine i sv. Brnarda u kolovozu, predaju se najkasnije do 15. srpnja.

Foto Tanja Kocijančić

A MODO MIO – Restoran u Vabrigi koji osvaja odličnom istarskom kuhinjom i neodoljivim slasticama

Električni mini bus - Foto Grad Poreč

Poreč: Električni bus počeo s vožnjom po ljetnom voznom redu