in

MUP: Javni natječaj istarske policije za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Ilustracija Policijska uprava istarska

Raspisuje se natječaj za prijam u državnu službu na radno mjesto upravni referent za državljanstvo i strance, a prijave se zaprimaju u roku od osam dana od dana objave.

Donosimo objavu o natječaju za posao:

Policijska uprava istarska ponovno raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE na radno mjesto upravni referent za državljanstvo i strance – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit I. razine

Osim navedenih uvjeta, kandidat/kinja za navedeno radno mjesto mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju)  pozvat će se kandidati  koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisijom u razgovoru (intervjuu) s  kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr  i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja  testiranja i razgovora.

Na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravnih izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s objavom javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku isprave o završenoj srednjoj školi (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanjuinozemne obrazovne kvalifikacije)
  • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica),
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
  • presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
  • dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/injom prijavljenim na javnim natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail:istarska@policija.hrradi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz javnog natječaja,  uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „Za javni natječaj”


O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz javnog natječaja, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, postupak po ovom natječaju će se obustaviti.

galerija poreč trgovine shopping

Pogledajte tko radi u nedjelju 17.12. u Poreču, Vrsaru, Višnjanu, Pazinu, Umagu, Rovinju…

Advent Poreč - Slatko jutro - Foto Grad Poreč

POREČ: Slatko jutro učenika TUŠ A. Štifanića za “čistu peticu”