in

ODLUKA VIJEĆA: Općina Funtana povećala porez na kuće za odmor – više nego dvostruko

Foto Tanja Kocijančić

Donijeta je na zadnjem Vijeću odluka o lokalnim porezima Općine Funtana kojom je porez na kuće za odmor određen u visini od 5,00 eura/m2 korisne površine, dok porez na potrošnju ostaje na dosadašnjoj razini po stopi od 3% od prodajne cijene alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića.

Foto Tanja Kocijančić
Foto Tanja Kocijančić

Predsjednik Općinskog vijeća Igor Žiković pozvao je pročelnicu Korin Liović da detaljnije objasni ovu točku. Pojasnila je kako su u listopadu stupile na snagu Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima pa je člankom 42. propisano da predstavničko jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje potrebe plaćanja poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina. Istaknula je kako predloženom odlukom nisu predviđene značajne izmjene u odnosu na dosadašnju odluku. Tako se najveća izmjena odnosi na uvođenje poreza na kuće za odmor u visini od 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor, dok porez na potrošnju ostaje na dosadašnjoj razini po stopi od 3% od prodajne cijene alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Funtana.

Nadalje pojašnjava kako porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je izdano rješenje o razrezu poreza na korištenje javne površine, i to za postavljanje kioska, montažnih objekata, pokretnih objekata, štandova, zabavno-sportskih i sličnih objekata te formiranje terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih objekata na utvrđenim lokacijama, kao što su javna plaža Fornažina, šetnica Funtana-Bijela Uvala, riva, zona Perili, ljetna tržnica Coki i nogometno igralište, kao i za korištenje javne površine za vrijeme održavanja ribarskih fešti, fešte Sv. Bernarda ili sličnih manifestacija u Funtani te za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta.

Pritom je naglasila kako se visina poreza na korištenje javne površine u te svrhe nije znatno povećala, već su iznosi samo zaokruženi radi lakše naplate u eurima. Skrenula je pažnju na ostale namjene za koje se plaća porez na korištenje javne površine, kao što su postavljanje skela, odlaganje građevinskog i ostalog materijala u visini od 0,05 eura/m2 dnevno, organiziranje manifestacija komercijalnog karaktera u visini od 150,00 eura dnevno te snimanja filma, reklame, tv spota i slično u visini od 150,00 eura dnevno.

Na kraju je rekla kako je za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor nadležno upravno tijelo Istarske županije koje je nadležno za poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, dok je za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina zadužena Općina Funtana.

Vijećnica IDS-a Ivana Prekalj Martinčević pitala je koliko je dosad iznosio porez na kuće za odmor te zašto je odlučeno da se sada plaća u visini od 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Pročelnica Liović odgovorila je kako se porez na kuće za odmor dosad plaćao u visini od 15,00 kuna/m2, odnosno oko 2,00 eura/m2 no kako je novim zakonskim izmjenama Zakona o lokalnim porezima dana mogućnost jedinicama lokalne samouprave da samostalno propišu visinu poreza na kuće za odmor u visini do maksimalno 5,00 eura/m2,, odlučeno je propisati najveći iznos.

Vijećnica Prekalj Martinčević komentirala je kako je visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska, montažnih objekata i pokretnih objekata za vrijeme održavanja fešte Sv. Bernarda znatno povećana u odnosu na dosadašnju visinu poreza.

Pročelnica je reklaa kako se visina poreza na korištenje javne površine u te svrhe nije znatno povećala, već su iznosi samo zaokruženi na najbližu deseticu radi lakše naplate u eurima, pa tako visina poreza na korištenje javne površine za vrijeme održavanja fešte Sv. Bernarda u svrhu posluživanja hrane i pića dnevno iznosi 140,00 eura, dok u svrhu posluživanja pića dnevno iznosi 70,00 eura.

Nakon glasovanja konstatirano je da je odluka o lokalnim porezima donesena jednoglasno (prisutno pet vijećnika).35aaafa1

Foto Žive jaslice Sveti Lovreč

SV. LOVREČ: Sve je spremno za uprizorenje najvećih živih jaslica u Hrvatskoj

akcija darivanja krvi

U Umagu u petak akcija darivanja krvi