in

Pokrenute izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Funtana

Foto TZ Funtana

Općinsko vijeće Općine Funtana na svojoj je sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. godine, donijelo odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana.

Sve obavijesti o tijeku izrade izmjena ovog plana mogu se dobiti na adresi Općine, Istarska 17 u uredovno radno vrijeme, putem telefona broj:+38552445442, mail adrese; funtana@funtana.hr ili na web stranicama općine www.funtana.hr.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Funtana su:
usklađenje s Prostornim planom Istarske županije (SN Istarske županije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12,9/16 i 14/16-pročišćeni tekst), važećim zakonima i propisima te s novim spoznajama, stručnim podlogama i smjernicama u području prostornog uređenja i zaštite okoliša,
izmjena planskog rješenja u dijelu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja uvažavajući uvjete i kriterije utvrđene Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Istarske Županije,
preispitivanje i izmjena posebno razgraničenih namjena unutar građevinskih područja,
izmjena i usklađenje planskog rješenja u dijelu pomorskog prometa sa Prostornim planom Istarske Županije i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
analiza i korekcija namjena i zahvata planiranih izvan građevinskog područja i uvjeta gradnje u tom prostoru,
usklađenje s Prostornim planom Istarske županije u segmentu izgradnje na poljoprivrednom i šumskom zemljištu,
izmjene trasa infrastrukturnih sustava u odnosu na nova saznanja nastala kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije i drugih stručnih rješenja i studija,
redefiniranje izgrađenih/neizgrađenih dijelova građevinskih područja,
usklađenje planskog rješenja u dijelu kulturne baštine i tradicijske gradnje,
usklađenje kartografskih prikaza Plana sa novim podlogama na kojima će se izrađivati Plan,
dorada i/ili izmjena grafičkih i tekstualnih dijelova Plana koje će proizaći iz prethodno navedenih razloga za izmjene i dopune te ostalih Odredbi za provedbu za koje se ukaže potreba.

kombi mup policija marica

Istra: Izazvao nesreću s ukradenim automobilom. Zabio se u stup i pobjegao

Foto Grad Poreč - Advent Poreč 2023.

POREČ: Završio najbogatiji adventski program u Istri. U anketi dajte prijedloge za 2024.