in

U tijeku javna rasprava za izmjene UPU-a naselja Funtana i Valkanela

Foto TZ Funtana

Općina Funtana objavila je 2. ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela, te građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započinje 7. srpnja i traje do 14. srpnja 2023. godine.

Javni  uvid  u  prijedlog  Izmjena i dopuna Plana moguć je u vrijeme  trajanja 2. ponovne javne, u  prostorijama  Jedinstvenog Upravnog  odjela  Općine Funtana – Fontane na adresi Funtana, Istarska 17, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.

Uvid u prijedlog  Izmjena i dopuna Plana se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Funtana – Fontane (www.funtana.hr).

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana održat će se dana 13. srpnja 2023. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine, Istarska 17.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Plana mogu  se  za  vrijeme  trajanja  2. ponovne javne rasprave:

Primjedbe  i  prijedlozi  koji  nisu  dostavljeni  sukladno  utvrđenom  roku  i  nisu  čitko  napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 

Sve  dodatne  informacije  mogu  se  dobiti  u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana – Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana ili na telefon 052/445-442.

vižinada vinska večer

“Vinske večeri u Vižinadi” uz sjajna vina i živu glazbu

Boljunčić i Daus - Foto IDS

Pulski IDS ima novo vodstvo. Motivirani su donijeti promjene gradu koji spava