in

MARČANA – Usvojen UPU Valkavran-Jug gdje će se graditi hotel i turističko naselje

Kavran - Foto TZ Marčana

Vijećnici Općine Marčana na zadnjoj su sjednici usvojili Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističkog područja Vakavran –Jug, te  s njime povezane Izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja Općine Marčana.

Općinski pročelnik Zlatko Cetina objasnio je da su ova dva postupka bila povezana i paralelno su se odvijala. Odluka  o izradi UPU-a Valkavran – Jug donijeta je sredinom 2018. godine na inicijativu jednog od vlasnika zemljišta .
Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se na izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene – ugostiteljsko – turističke namjene Valkavran koje je određeno Prostornim planom i namijenjen za T1-hotel i T2-turističko naselje ukupne površine 24,95 hektara, u cijelosti neizgrađeno i neuređeno, osim 15-tak pojedinačnih objekata ugostiteljsko-turističke namjene koji su ozakonjeni primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,  sve izvan predloženog obuhvata UPU Valkavran – Jug.
Direktor trgovačkog društva Novi urbanizam Nenad Novković u ime izrađivača plana pojasnio je da se Prostorni plan mijenjao u dijelu koji je bio potreban da bi se mogao donijeti UPU Valkavran-jug.
Jedna od izmjena Prostornog plana odnosi se i na povećanje smještajnih kapaciteta ua područje obuhvata UPU Valkavran-jug, s prijašnjih 390 na 490 kreveta. Preinake su i u prometu, vezano su za pristupnu cestu koja je izmijenjena, te kod ograničenja katnosti i visine hotela.

Novković je pojasnio da UPU Valkavran – Jug obuhvaća dio izdvojenog građevinsko područja gospodarske namjene – ugostiteljsko – turističke namjene Valkavran površine od oko 7,74 hektara, koje je u cijelosti u privatnom vlasništvu i neizgrađeno.

Kopneni dio UPU Valkavran – Jug ostvaruje kontakt s morem preko dijela uvale Valkavran i uvale Ribarica, te se uz obalu tim prostornim planom  planira urediti „lungomare”  koji će biti izuzet kao pomorsko dobro, te u javnom korištenju.

Centralnim dijelom turističkog naselja prolazi bujični vodotok Ribarica 1 u prirodnom koritu, čiji je koridor širine 20 metara ucrtan u sve grafičke prikaze plana. U koridoru vodotoka ne planira se izgradnja osim prelaska infrastrukture, kao ni uklanjanje postojeće vegetacije, a sve u cilju osiguranja neškodljivog protoka bujičnih voda i zadržavanja vodne erozije.
Nadalje, pojasnio je Novković, za turističko razvojno područje Valkavran – Jug utvrđen je ukupni smještajni kapacitet od 490 postelja. Unutar površine ugostiteljsko turističke namjene Hotel – T1 planira se jedna građevna čestica za gradnju jednog hotela s najviše tri depandanse, maksimalnog kapaciteta 440 postelja.


Površina ugostiteljsko turističke namjene Turističko naselje – T2 predstavlja jednu građevnu česticu za gradnju smještajnih građevina za individualizirani tip smještaja („vila” ili slično) maksimalnog ukupnog kapaciteta do 50 postelja koja je smještena rubno udaljena preko 100 metara od obalne crte, jer se u pojasu bližem od 100 metara od obalne crte smiju planirati i graditi samo  objekti komunalne infrastrukture i podzemni energetski vodova, te prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene.

Izmjene Prostornog plana i novi UPU Valkavran-Jug usvojeni su većinom glasova vijećnika.

Pulski filmski festival – 16 filmskih naslova u utrci za Zlatne Arene

Porečki Maximvsi uspješni u Varaždinu – Luki Vinkerliću 2 medalje