in

Mijenja se GUP Grada Poreča – šire se sportske zone i razvija pješačka i biciklistička komunikacija

Foto TZ Poreč

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana provodi se od 15. do 29. studenog 2022. godine, s javnim izlaganjem koje će se održati u utorak 22. studenog u Istarskoj sabornici s početkom u 17 sati.

Grad Poreč, nakon rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, kreće u javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna drugog strateškog plana u hijerarhiji prostornih planova – Generalnog urbanističkog plana grada Poreča. Generalni urbanistički plan obuhvaća priobalno područje Grada Poreča, odnosno naselja  Poreč, Červar-Porat, Červar, Varvari, Garbina i Mugeba.

Ovu su treće izmjene i dopune, od njegovog donošenja 2001. godine, kojima se plan :

–          usklađuje sa, u međuvremenu, izmjenjenim propisima,

–          usklađuje sa prostornim i sektorskim dokumentima županijske i gradske razine,

–          mijenja i dopunjava, te osuvremenjuje sukladno potrebama Grada Poreča

–          mijenja i dopunjava temeljem zahtjeva i prijedloga javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

Ove izmjene i dopune logičan su nastavak važećeg Generalnog urbanističkog plana Poreča i njegovih prostornih rješenja, koje omogućavaju daljnji razvoj svih javnih i društvenih funkcija namjenjenih gradu Poreču, kao i funkcije stalnog pokretača gospodarskog razvitka Grada Poreča i šireg prostora.

Područje obuhvata Plana dijeli se na zone i lokacije čije su namjene stambena, mješovita, javna i društvena, gospodarska i sportsko-rekreacijska, zatim je zemljište namjenjeno javnim zelenim površinama, zaštitnim zelenim površinama, infrastrukturnim sustavima, groblju, poljoprivrednim površinama i javnim prometnim površinama. Morska površina namjenjena je gospodarskim djelatnostima, prometu i sportsko-rekreacijskim aktivnostima.

Najznačajnije izmjene i dopune Plana, po namjenama, su sljedeće :

– stambena namjena – ukida se dosad planirana stambena namjena istočno od sportske dvorane Žatika, te se prostor prenamjenjuje u novu zonu sporta i rekreacije,

– mješovita namjena – pored zona mješovite namjene u centru grada, definiraju se zone mješovite namjene na pojedinačnim lokacijama unutar gradskih stambenih zona s ciljem stvaranja planskih pretpostavki za formiranje sekundarnih centara pojedinih gradskih četvrti,

– javna i društvena namjena – detaljnije se definiraju zone za izgradnju dječjih vrtića i jaslica, osnovne i srednje škole i drugih sadržaja opće društvene namjene,

– sportsko-rekreacijska namjena – povećavaju se zone sporta i rekreacije, pri čemu se osobito naglašava centralna zona sporta i rekreacije SRC Velog Jože, Žatike do nogometnog kampusa,

– zelene površine – osim općih zelenih površina, posebno se uvjetuje planiranje više manjih zelenih površina s ciljem formiranja okupljališta stambenog susjedstva.

U segmentu prometa naglašava se daljnja nadogradnja prometnog sustava, prvenstveno glavnih gradskih prometnica, te osobito daljnjeg uvođenja pješačkog, biciklističkog i alternativnog prometa :

–       uređenje i podizanje kvalitete postojećih komunikacija,

–       gradnja mreže novih komunikacija između obale i zaleđa.

U cilju očuvanja okoliša, povećanja energetske učinkovitosti te rasterećenja prometne infrastrukture planira se se uvođenje pametnog parkiranja (smart parking) te električnog sustava dijeljenja automobila (car sharing).

Ovim je izmjenama i dopuna naglasak stavljen na potrebu prilagodbe i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, te je u svrhu  smanjenja povišene temperature u gradu te povećanja estetske vrijednosti, ugodnosti, atraktivnosti i kvalitete doživljavanja prostora predloženo više mjera mjera:

– svugdje gdje prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, proširenje  poprečnog profila ulica i drugih prometnica, planiranjem drvoreda i opremanjem urbanom opremom, čime će se povećati razina udobnosti na nivou pješaka,

– u postupku izrade prostornih planova užeg područja, u zonama stambene i mješovite namjene planiranje više manjih zelenih parkovnih površina kao zasjenjenih okupljališta neposrednog stambenog susjedstva,

– formiranje zasjenjenih površina na dječjim igralištima planiranom sadnjom stablašica,

– planiranje i organiziranje zelenih parkirališta,

      – primjena zelenih krovova i zelene urbane opreme.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana provodi se od 15. do 29. studenog 2022. godine, s javnim izlaganjem koje će se, umjesto prvotno najavljenog 16. studenog, održati u utorak 22. studenog u Istarskoj sabornici s početkom u 17 sati.

Svi elementi izmjena i dopuna Plana /obrazloženje, odredbe za provedbu i grafički prikazi/ objavljeni su, a tijekom javne rasprave, zainteresirana javnost može davati prijedloge i primjedbe na uobičajeni način, o čemu su sve informacije objavljene OVDJE. 

Izvor Grad Poreč

Foto PU zagrebačka - Ilustracija

Bez dozvole izvodio radove u zgradi pa izazvao eksploziju

lopov provlnik foto mup policija

Krao hranu i piće iz skladišta. Uzeo i njihovo vozilo pa ga vratio