in

Mjerenje: Na pet plaža u Novigradu, Poreču i Umagu more nije najbolje kvalitete

Foto Gojko Komazec za Pixabay - Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 6. do 9. rujna proveo IX. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 ºC do 24 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 19 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na  211 mjernih točaka odnosno u 97,69 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Umag, Moela; Novigrad, Novigrad-Sv. Pelagij ; Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale i Umag, Moela – Gradska plaža) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točci (Poreč, Zelena laguna, Debeli rt – plaža) odnosno u 0,46% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem sljedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.

Izvor Istarska županija                                                                             

 

POREČ: U sklopu izrade proračuna gradonačelnik obišao Fuškulin, Varvari i Žbandaj

Požar u Orbanićima podmetnut?