in

MUP zapošljava: Pogledajte što traže u Puli, Poreču, Umagu, Bujama, Buzetu i Rovinju

Policijska postaja Poreč - Foto Tanja Kocijančić

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE, Odjel za prijavništvo i osobne isprave
 • upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  1 izvršitelj/ica

    Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 • položen državni ispit I. razine
 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE
 • samostalni upravni referent za strance – 1 izvršitelj/ica

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • područje društvenih znanosti      
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II. razine
 • upravni referent za državljanstvo i strance – 4 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 •  položen državni ispit I. razine
 1. POLICIJSKA POSTAJA UMAG S ISPOSTAVOM BUJE
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 • položen državni ispit I. razine

4. POLICIJSKA POSTAJA LABIN

 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 • položen državni ispit I. razine

5. POLICIJSKA POSTAJA PAZIN S ISPOSTAVOM BUZET

 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima         
 •  položen državni ispit I. razine

6. POLICIJSKA POSTAJA POREČ

 • upravni referent – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima        
 •  položen državni ispit I. razine

7. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ

 • viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od       
 • najmanje tri godine,
 • područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,         
 • položen državni ispit II. razine.
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 •  srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,         
 •  položen državni ispit I. razine

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj,  naziv ustrojstvene jedinice i radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ako se osoba prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu u kojoj mora navesti redne brojeve, nazive ustrojstvenih jedinica i radnih mjesta te priložiti jedan komplet tražene dokumentacije.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 6. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit), 
 7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail:istarska@policija.hrradi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “Za javni natječaj”.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru sa  kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na testiranju odnosno intervjuu ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr.  

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/. istovremeno s objavom javnog natječaja.

Izabrani kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz javnog natječaja,  uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr .

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak.

Foto Obrtnička komora Istarske županije - 1. Festival strukovnih zanimanja u Pazinu

U petak i subotu u Pazinu Festival strukovnih zanimanja. Donosimo program

Foto Grad Poreč - Vrijedne ruke radnika Usluge uredile popularno srce na Peškeri

POREČ: Popularno srce u prigodnom ruhu za Vinistru i Concours Mondial de Bruxelles