in

Na Poreštini uspješno podijeljeno više od 30.000 kontejnera za selektivni otpad

Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč  završila akciju podjele spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Usluga Poreč uspješno je provela planiranu akciju podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže za sve jedinice lokalne samouprave gdje obavlja svoju djelatnost.

Podjela je započela u svibnju kada je izvršena podjela za Općine Tar-Vabriga, Funtana, Vrsar, Sv. Lovreč, Kaštelir-Labince i Vižinadu. Završna podjela provedena je tijekom listopada i studenog za Grad Poreč i Općinu Višnjan, a koja se realizirala u reciklažnom dvorištu Poreč kao i na planiranim posebnim lokacijama  po točno utvrđenom planu za pojedina naselja, a sama podjela protekla je u ugodnoj atmosferi i bez većih gužvi.

Ukupno je podijeljeno 31.000 selektivnih spremnika te 84.000 vrećica za staklo.

Podjelom individualnih spremnika stvoren je uvjet za sakupljanje postojećih zelenih otoka, a čijim sakupljanjem su nestale i kritične točke koje su neodgovorni korisnici koristili za nepropisno odlaganje otpada, a time su te površine postale dostupnije građanima.

Također, korisnicima je na ovaj način omogućeno odvajanje otpada na kućnom pragu što potiče korisnike na jednostavnije i učinkovitije odvajanje otpada.

Podsjetimo se kako se radi o velikoj akciji gdje je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost počev od 2019. godine do danas Usluga Poreč uz razne organizacijske i pravne postupke osigurala individualne spremnike za korisnike sa područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč  te zaključno Općinu Višnjan i Grad Poreč-Parenzo.

Uspješnim  završetkom ove  akcije Usluga Poreč je  još jednom dokazala kako gospodari otpadom u duhu svih  propisanih  strategija  i planova gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i čije će aktivnosti  svakako doprinijeti smanjenja količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada te povećanju količina prikupljenog reciklabilnog otpada na ponos modernog i ekološki osviještenog Grada.

Usluga Poreč zahvaljuje svim korisnicima na susretljivosti i odgovornom pristupu akciji te poziva one koji nisu podigli spremnike da to učine na reciklažnom dvorištu.

Sve detaljne podatke i najnovije obavijesti građani mogu naći na web stranicama Usluge Poreč www.usluga.hr

porečka bajka

Poreč: Obavijest roditeljima djece koja ne pohađaju vrtiće – prigodno darivanje u prosincu

Župan primio nagrađene istarske inovatore na Međunarodnom sajmu inovacija u Njemačkoj