in

NOVIGRAD: Gradske stanove kane iznajmiti mladima. Odluka je na javnom savjetovanju – Dajte svoja mišljenja i prijedloge

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Grad Novigrad stavio je na javno savjetovanje, koje traje do 3. ožujka 2023., prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Novigrada mladim obiteljima, a prije podnošenja konačnog prijedloga Pravilnika o davanju u najam gradskih stanova mladim obiteljima Gradskom vijeću.

Naime, u svrhu pružanja pomoći i podrške građanima i zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih potreba, pristupilo se izradi prijedloga Pravilnika o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Novigrada. Donošenje Pravilnika jedna je od mjera kojom se mladim obiteljima s prebivalištem na području Grada Novigrada nastoji osigurati uvjete za stanovanje i rast ili proširenje obitelji. Osluškujući potrebe građana, poglavito mladih obitelji te uzimajući u obzir porast tržišnih cijena najma nekretnina u Novigradu, ali i na području cijele Istarske županije, pristupilo se izradi Pravilnika o najmu stanova u svrhu funkcionalnije iskorištenosti stanova u vlasništvu Grada, u vidu poticanja demografskog razvoja i gospodarstva.

Pravilnikom se propisuju uvjeti, kriteriji, tijela i postupak raspolaganja nekretninama, po uzoru na Odluku o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova po programu subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada. Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stanova po odredbama Pravilnika ima hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada Novigrada starosti do i uključujući 45 godina, ako on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu (u zahtjevu se navode oni članovi domaćinstva koji će živjeti u stanu sa podnositeljem zahtjeva), nemaju u vlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište na kojem je važećim dokumentima prostornog uređenja dozvoljena izgradnja stambenih građevina na području Republike Hrvatske, te nisu ni imali u vlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište u zadnje dvije godine.

Nakon analize stanja nekretnina – stanova u vlasništvu Grada Novigrada, odlukom gradonačelnika utvrđuju se stanovi koji se daju u najam po odredbama Pravilnika, dok se visina najamnine utvrđuje u visini od 50 posto prosječne cijene najamnine po m2 u Istarskoj županiji, prema službenim podacima objavljenim u Izvješću o tržištu nekretnina za područje Istarske županije za prethodnu godinu. Izvješće o tržištu nekretnina Istarska županija donosi svake godine do 30. ožujka za prethodnu godinu, temeljem članka 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Odlukom o raspisivanju javnog natječaja utvrđuju se kriteriji na temelju kojih se vrši bodovanje i utvrđuje Lista te dokumentacija koju će biti potrebno priložiti uz zahtjev, kako propisano Pravilnikom. Javni natječaj objavljuje se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Grada, a obavijest o objavi u javnom glasilu. Trajanje natječaja je 21 dan, računajući od dana objave obavijesti u javnom glasilu. Pravilnikom se dalje propisuje način bodovanja zaprimljenih zahtjeva sukladno utvrđenim kriterijima te uvrštavanje na Listu prvenstva, mogućnost prigovora i donošenje Konačne liste prvenstva. Podnositelj zahtjeva ima pravo na najam odgovarajućeg stana, a odgovarajućim stanom u smislu ovog Pravilnika razumijeva se vlasništvo stana koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2.

Ugovor o najmu stana sklapa se na rok od 5 godina, uz mogućnost produljenja, a ugovorom se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana, sukladno Pravilniku i važećim zakonskim odredbama. Najmoprimci su dužni uplatiti polog u visini od tri mjesečne najamnine utvrđene ugovorom. Uplaćeni iznos jamčevine koristit će se kao sredstvo osiguranja pokrića financijskih obveza koje proizlaze iz Ugovora o najmu stana.

Pravilnikom se dalje propisuje zabrana podnajma ili iznajmljivanja stanova turistima, navode se troškovi koje je dužan snositi najmoprimac te načini prestanka ugovora, odnosno mogućnost njegova produljenja.

mup policija radar

Radari u Istri 13. veljače – Samo na dvije lokacije!

Foto Policijska uprava istarska - Ilustracija

U roku od nekoliko minuta dvaput uhvaćen kako vozi pijan. Skupo će to platiti