in

Novigrad u 2023. ulazi s rekordnim proračunom. Mijenja se opet DPU Sveti Anton

Detalj sa zadnje sjednice Gradskog vijeća Novigrada

Vijećnici Grada Novigrada na posljednjoj su ovogodišnjoj sjednici usvojili prvi put proračun u eurima i to najveći dosad – u iznosu od 10,96 milijuna eura ili 82,6 milijuna kuna. Na proračun se u uvodu osvrnuo gradonačelnik Anteo Milos.

Zadnja sjednica Vijeća u Novigradu 2022
Zadnja sjednica Vijeća u Novigradu 2022

-Brojne su  investicije planirane u 2023. godini, a tomu pribrajam i one trgovačkih društava 6. maj, Neapolis, Istarski vodovod koje treba integrirati i zajedno u svim slučajevima koordinirati. U proračunu smo svim korisnicima proračunskih sredstva podigli već dobar standard, od kojih izdvajam naše vrtiće i muzej… Njima smo omogućili kvalitetniji rad i realizaciju većeg broja boljih programa, te ujedno omogućili i rad na projektima koji kasnije mogu povući sredstva iz vanjskih izvora, sredstva  koja su za te svrhe namijenjena, jer velika većina sredstva koja će se ulagati tijekom sljedeće godine u Novigrad proizlaze iz vanjskih izvora. Podsjetit ću: izgradnja nove talijanske škole, dječjeg vrtića, uređenje i izgradnja pročistača otpadnih voda, uređenje starogradske jezgre, kanalizacija u Kršinu…  Govorimo o redu veličina novaca između 200 do 250 milijuna kuna, u čemu će Grad vjerojatno uložiti participativnih 40 milijuna kuna, ali to su zajednički projekti i poslovi koji se samo tako mogu realizirati. Za sve to posebnu zahvalu dugujemo našim gospodarstvenicima. Neću davati nikakva posebna obećanja, ali razmatramo i vodimo politiku ovoga grada u budućnosti, da ukoliko nastavimo s dobrim gospodarskim rastom a što će utjecati i na plaće, moći ćemo i neke porezne stavke rasteretiti, što je dobro za svih i što će samo još više potaknuti gospodarski rast. Naravno, sve zacrtano u sljedećoj godini možemo odraditi zajedničkom suradnjom. Pa iako imamo ponekad različita mišljenja u vijeću mislim da se oko dobrih prijedloga možemo uvijek usuglasiti, jer mi smo ljudi koji ipak znamo komunicirati i prihvatiti drugačiji stav, osvrnuo se gradonačelnik Anteo Milos uz zaključak „Nastavljamo istim tempom dalje“.

Zadnja sjednica Vijeća u Novigradu 2022
Zadnja sjednica Vijeća u Novigradu 2022

U proračun su uvrštena tri amandmana dviju vijećnica. Temeljem amandmana nezavisne vijećnice Elene Vesnaver Radeljak povećana je stavka „Sanacija gradske plaže za 9.291 euro“, a za isti je iznos umanjen na poziciji Održavanje vertikalne signalizacije. Istoj vijećnici usvojen je i amandman kojim se povećava stavka „Pošumljavanje opožarenih područja za 6.636 eura“, dok se taj iznos umanjuje na poziciji „Održavanje površina, grabljanje lišća i sakupljanje“. Amandmanom vijećnice Dijane Lipovac Matić iz IDS-a otvorena je nova stavka „Rekonstrukcija dijela plaže kod nogometnog igrališta“ u iznosu od 6.636 eura, a taj je iznos umanjen kod stavke „Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva“.     

Osim što je prihvaćen prijedlog proračuna za 2023. godinu usvojene su i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te pripadajući programi javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima, kao i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novigrada za 2023. godinu.

Usvojen je  i prijedlog II Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu s pripadajućim izmjenama i dopunama programa javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima. Ovim je rebalansom proračun s 59.208.308 kn umanjen na 58.804.256 kuna.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o komunalnom redu. Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu određuje se da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose odluku o komunalnom redu kojom se između ostalog propisuje: uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Odluka o komunalnom redu Grada Novigrada donesena je 2006. godine te su 2010. godine donesene manje izmjene vezane uz iznose prekršaja i izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu zahtijevale su donošenje nove, revidirane i detaljnije odluke. Ranije zakonske odredbe za donošenja odluke o komunalnom redu uređivale su jednako ili slično područje no zbog razvitka društva, promjena navika, razvitka tehnologije i drugih utjecajnih faktora bilo je potrebno donijeti novu odluku. Novine u ovoj odluci se odnose na: detaljnije odredbe za provođenja; širu definiciju javnih površina;        širu definiciju urbane opreme (javne sanitarije, tuševi, javne slavine, kante za otpad, klupe….); definira se način donošenje odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova (privremeno, sukladno zakonu, mogu se zabraniti zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, ovdje se radi o bučnim radovima koji se izvode pri gradnji); uvodi se pojam noćnog mira u trajanju od 24:00 do 07:00 h svakim danom, te se bez posebnih odobrenja od nadležnih tijela ne mogu provoditi nikakve aktivnosti;  iznosi prekršajnih kazni usklađuju se sa iznosima kazni određenih Prekršajnim zakonom te se iskazuju u eurima temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Po prijedlogu ove Odluke provedeno je i Javno savjetovanje.

Usvojena je Odluka o IV. izmjenama  i dopunama Detaljnog plana uređenja Sv. Anton. Na osnovu prethodno ishođenog Mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Zakona o zaštiti okoliša, za izradu IV IiD Plana nije bilo potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene odnosno stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Nositelj izrade je Grad Novigrad, a za provedbu postupka izrade i donošenja IV IiD Plana nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada. 

Izradi izmjena plana pristupit će se radi: preispitivanja i ažuriranja planskih rješenja i postojećih uvjeta uređenja i gradnje za plansku oznaku 18 pri čemu je prijedlog da se ista prenamjeni iz hotelske namjene (T1) u mješovito pretežno poslovnu namjenu (M), i planske oznake 35 i 37 namjene zelene površine u parkiralište; preispitivanja i ažuriranja infrastrukturnih rješenja (promet, vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, telekomunikacije i sl.);  novelacije odredbi za provedbu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o prostornom uređenju i posebni propisi). Obuhvat plana istovjetan je obuhvatu važećeg Detaljnog plana uređenja područja Sveti Anton, a predmet ovih izmjena odnosi se na dio tog obuhvata.

Prihvaćen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada za 2023. godinu. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu podnijeti Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o ostvarenju tog programa. Sredstva koja su ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom, prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedena sredstva strogo su namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane Zakonom. Na temelju navedenog izrađen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Novigrad za 2023.godinu, kojim je planirano ostvarenje prihoda u ukupnom iznosu od 69.015 EUR-a. Iznos planiranih prihoda za 2023.godinu koristiti će se za ostvarenje slijedećih rashoda: zaštitu bilja, orezivanje nasada, održavanje pristupnih puteva, troškove za provođenje Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koji se odnose na geodetske izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i financiranje programa  Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije.

Foto Usluga Poreč

USLUGA POREČ objavila promjene u planu odvoza otpada za 2023. godinu

Gosti za Božić u Poreču - Foto Advent Poreč 2022.

Poreč očekuje puno noćenja za novogodišnje blagdane. Skoro kao 2019.