in

Objavljen javni poziv za financiranje iz proračuna Grada Novigrada za 2024. godinu

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić

Grad Novigrad objavio je Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz gradskog proračuna za 2024. godinu, za programe i projekte iz sljedećih područja: kultura i tehnička kultura, predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb te sport.

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije, ako djeluju na području Grada Novigrada-Cittanova ili pružaju određene usluge građanima Grada Novigrada-Cittanova.

Važna je napomena da će udruge svoje projekte i programe moći kandidirati na odvojenom natječaju, koji će biti objavljen po donošenju proračuna Grada Novigrada–Cittanova za 2024. godinu, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21). Iznimno od navedenog ograničenja prijave za udruge, na ovaj se poziv može prijaviti Sportska zajednica Grada Novigrada-Cittanova, udruge nacionalnih manjina odnosno udruge koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Novigrada-Cittanova ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području na kojem se financirane aktivnosti provode.

Kriteriji za odabir programa i projekta su neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu, kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta, kvaliteta dosadašnjeg rada te uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imat će podnositelji prijave koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novigrada-Cittanova.

Prijave se podnose na posebnom obrascu (Obrazac P-1) koji se preuzima u pisarnici Grada Novigrada-Cittanova ili na službenoj internetskoj stranici Grada (Obrazac P-1 možete preuzeti OVDJE).

Podnositelji prijave trebaju dostaviti brojčane podatke o eventualno pruženim uslugama korisnicima s područja Grada Novigrada-Cittanova, a oni podnositelji koji se po prvi puta javljaju na poziv, obvezni su također dostaviti dokaz o registraciji. Korisnici proračunskih sredstava u 2023. godini obvezni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta u prvih šest mjeseci 2023. godine na obrascu PROR-POT.

Prijave se predaju u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova (Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1) ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova (s naznakom „Financiranje programa/projekata u 2024. godini“). Rok za podnošenje prijave je od 20. rujna do 20. listopada 2023. godine.

Treba naglasiti kako se u razmatranje neće uzeti prijave koje su dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, ne zadovoljavaju uvjete iz javnog poziva, te one koje ne sadrže tražene podatke i priloge.

Po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2024. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. S podnositeljima prijave čiji su programi/projekti izabrani za financiranje, Grad će potpisati ugovor o financiranju najkasnije trideset (30) dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava. Ugovorom o financiranju utvrdit će se iznos financijskih sredstava te urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti u provođenju i financiranju programa ili projekta u ugovorenom razdoblju provedbe. Financijska sredstva dodijelit će se nakon potpisa Ugovora, za period od dvanaest (12) mjeseci.

Foto Konjički klub Spirit Poreč

POREČ: Tia Mofardin i Anna Poropat “zlatne” na Istarskom kupu u daljinskom jahanju

Foto Aminess Novigrad

Kreću pripreme za novo izdanje utrke Novigrad Cittanova RUN