in

Općina Funtana traži pročelnika/cu. Natječaj u tijeku

Sjedište općinske uprave u Funtani

Općina Funtana izvijestila je da je u „Narodnim novinama“, broj 31/23 od 17. ožujka 2023. godine objavljen javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane – NE OTVARAJ“.

Sve informacija naći ćete na web stranici općine. U nastavku donosimo sve što se traži za ovaj posao:

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, 
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni ispit.

Iznimno, na radno mjesto pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga zakona.

Na Natječaj za prijam pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člancima 12., 13. i 14., Zakona.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice, vojne iskaznice ili osobne iskaznice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Natječajem),
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog Natječaja,
 7. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona,
 8. dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
 9. dokaz o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima isti položen),
 10. dokaz(i) o ostvarivanju prava prvenstva (ako se kandidat na iste poziva).

Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit  izvornik isprava.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Natječaj.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima prijavljenim koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.funtana.hr. Na mrežnoj stranici  www.funtana.hr i na Oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Općini Funtana-Fontane da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili u javnom glasilu Općine Funtana-Fontane.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2 52452 Funtana, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane – NE OTVARAJ“.

Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Foto Teatar Naranča

Premijera predstave “Carevo novo ruho” u Teatru Naranča – Rezervirajte svoje mjesto

Arheološka istraživanja iz zraka - Marafor Poreč

POREČ: Dovršena istraživanja na Maraforu. Slijedi izrada projekta i ishođenje dozvola za obnovu