in

Policija zapošljava u Puli, Poreču, Rovinju i Umagu

Foto Tanja Kocijančić

Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava istarska raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Zapošljava se ukupno osam osoba.

Donosimo u nastavku sve oglase za posao koje je objavila Policijska uprava istarska za Pulu, Poreč, Umag i Rovinj.

 1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE, Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca

        upravni referent za državljanstvo, strance i azil – 3 izvršitelja, mjesto rada Pula, zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana

        Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,         
 • položen državni stručni ispit
 1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ – upravni referent – 3 izvršitelja – zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana

            Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit
 1. POLICIJSKA POSTAJA UMAG – upravni referent – 1 izvršitelj – zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana

            Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit
 1. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ – upravni referent – 1 izvršitelj– zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana

            Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima a državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
 • elektronički zapis ili potvrda  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno  u stručnim uvjetima  za pojedino radno mjesto (preslika ugovora o radu/ rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje se može utvrditi na kojim je poslovima i u kojem razdoblju  kandidat/kinja radio/la),
 • dokaz o pravu prednosti  pri zapošljavanju ukoliko kadnidat/kinja ostvaruje takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „za oglas na određeno vrijeme“

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Na web stranici Policijske uprave istarske (na dnu stranice) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom ovog oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete  odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

Više na linku https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/oglas-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-odredjeno-vrijeme-26127/26127

VIŽINADA: Gradi se nogostup u Crkladi

mobitel whatsapp aplikacija ilustracija

Nova prevara na Whatsappu: Ako naiđete na ovu poveznicu nemojte kliknuti na nju