in

Policijska uprava istarska zapošljava. Pogledajte što traže

Foto MUP - PU istarska

Policijska uprava istarska, ponovno raspisuje oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Sektoru pravnih, financijskih i tehničkih poslova, služba za  materijalno-financijske poslove, odjel uslužnih poslova. Traži se djelatnik na  tekućem održavanju – domar – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

  • srednja stručna sprema – srednja strukovna škola

Osim navedenog uvjeta, kandidat/kinja mora ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Postupak slijedom oglasa provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija)  koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te s tim kandidatima/injama obavlja razgovor (intervju).

Obavijest osobama  koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas biti će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora  objaviti će se na web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr , najmanje pet dana prije održavanja razgovora.

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati  kandidatom.

Podaci o plaći i opis poslova objaviti će se na web stranici Policijske uprave istarske istovremeno s objavom oglasa.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime,  adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti  i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
  3. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju ako ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/injom  prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail:istarska@policija.hrradi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabran kandidat/kinja biti će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta  iz oglasa,  uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „Za oglas”.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), postupak po ovom oglasu će se obustaviti.

trgovina butiga market ilustracija

Povlači se više proizvoda zbog povećane količine cijanovodične kiseline

ljekarna apoteka ilustracija foto pixabay

Dežurna ljekarna u Poreču na Božić i Štefanje