in

Vrsar raspisao natječaj za prodaju općinskih nekretnina

Vrsar

Općina Vrsar raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda. Na prodaju je izloženo pet parcela i jedna kamena kuća s pripadajućim zemljištem u Vrsaru, Limu i Gradini.
Natječaj je otvoren do 13. srpnja a u nastavku donosimo sve što se prodaje:
1) nekretnina oznake k.č. 608/13 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, površine 131 m2, po početnoj cijeni od 30.900,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Marasi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

2) nekretnina oznake k.č. 317 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 318, površine 78 m2, po početnoj cijeni od 17.300,00 kuna, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Gradina unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

3) nekretnina oznake k.č. 449/3 k.o. Lim, upisana u z. k. ul. 250,površine 19 m2, po početnoj cijeni od 4.200,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Prostornom planu uređenja Općine Vrsar-Orsera („Službeni glasnik Grada Poreča“, br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar- Orsera“, br. 04/07, 06/14, 4/17). Nekretnina se nalazi u naselju Flengi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

4) nekretnina oznake k.č. 915/2 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 1132, površine 44 m2, po početnoj cijeni od 45.600,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Urbanističkom planu uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina se nalazi u naselju Vrsar unutar područja mješovite namjene oznake M1.

5) nekretnina oznake k.č. 918/2 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 1135, površine 97 m2, po početnoj cijeni od 100.000,00 kn, radi formiranja okućnice sukladno Urbanističkom planu uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina se nalazi u naselju Vrsar unutar područja mješovite namjene oznake M1.

6) nekretnina oznake k.č. 464 k.o. Vrsar, upisana u z. k. ul. 96, površine 34 m2, istarska kamena kuća s pripadajućim zemljištem na adresi Vidikovac Trsine 22 u Vrsaru, po početnoj cijeni od 379.000,00 kn. Predmetna građevina je izgrađena prije 15. veljače godine, a nalazi se unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene M1 pod obuhvatom Urbanističkog plana uređenja Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/12, 6/14 i 9/16). Nekretnina je u posjedu treće osobe.

Svaki sudionik nadmetanja (pravna ili fizička osoba) dužan je pisanu ponudu dostaviti
najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Vrsar-Orsera, Natječajna komisija za promet imovinom, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera,
sa naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ – KUPNJA NEKRETNINE“.

Više detalja na pročitajte klikom na link: https://www.vrsar.hr/natjecaj-za-prodaju-nekretnina-putem-prikupljanja-pisanih-ponuda-2/

POREČ ima državnu prvakinju: Nika Štetić ponovno na vrhu

trgovina dućan unsplash

Veliki lanac povlači sladoled jer ima nedozvoljeni pesticid