in

NOVIGRAD: Objavljen javni poziv za kandidiranje članova Savjeta mladih

Grad Novigrad objavio je javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice odnosno zamjenike/zamjenice članova/članica gradskog Savjeta mladih.
Prijedlozi kandidatura podnose se Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada (Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova), s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novigrada – Cittanova“, najkasnije do 17. studenoga 2020. godine.
Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove/članice Savjeta mladih Grada Novigrada imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad sa mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih s područja Grada Novigrada. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti, sukladno zakonu, skupina od najmanje 20 mladih osoba.
Pristigle prijedloge provjerit će Povjerenstvo za osnivanje Savjeta mladih Grada Novigrada, te ih proslijediti Gradskom vijeću na izglasavanje. Gradsko vijeće obavezno je potom u roku od 30 dana izabrati članove/članice Savjeta mladih tajnim glasovanjem. Rezultati izbora za članove/članice i zamjenike/zamjenice članova/članica Savjeta mladih objavit će se na mrežnim stranicama Grada Novigrada.
Savjet mladih Grada Novigrada je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, koje se osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Osobe koje mogu biti članovi Savjeta mladih su one s prebivalištem na području Grada u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Savjet mladih ima sedam članova/članica, uključujući predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika. Mandat članovima/članicama Savjeta mladih i njihovim zamjenicima traje tri godine, saznajemo u Gradu Novigradu.

POREČ: Predavanja za roditelje “More na pjatu: Jela iz mora jako su nam fora” u vrtiću Paperino

POREČ: Istracommerce pripojen Histrisu, oba u vlasništvu Ivice Milotića