in

FUNTANA: U tijeku natječaj za zamjenu zemljišta

Općina Funtana objavila je natječaj za za zamjenu nekretnina.

Pismene ponude predaju se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Funtana-Fontane, B. Borisija 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAMJENU NEKRETNINA“. Ponude koje se predaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno moraju biti zaprimljene u Općini do javnog otvaranja i razmatranja ponuda, odnosno do 14. listopada 2020. godine u 14 sati.

Javno otvaranje i razmatranje ponuda tog će dana u općinskim prostorijama u 14 sati provesti Komisija za gospodarenje nekretninama.

Nekretnine izložene zamjeni nalaze se izvan granica građevinskog područja naselja Funtana, u zoni rekreacije R2 unutar granica zaštitnog obalnog pojasa naselja Funtana (100 m od obalne crte) sukladno Prostornom planu uređenja Općine Funtana i Urbanističkom plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

Mijenja se općinska nekretnina k.č.br. 361/3 od 116 kvadrata s parcelom kč.br. 359/2 u privatnom vlasništvu iste površine, obje procijenjene na 11.723,01 kuna.

Druga općinska nekretnina na natječaju je kč.br. 342/2, površine 873 četvornih metara, vrijedna 113.000 kuna. Mijenja se za dvije parcele koje ukupno imaju istu površinu i početnu procijenjenu vrijednost, a radi se o kč.br. 341/3 i 341/4.

Više na www.funtana.hr.

FUNTANA: U predškolski odgoj ove će se godine uložiti 1,5 milijuna kuna – donosimo detalje

FUNTANA/VRSAR: Dječji vrtić Tići zapošljava

PROGNOZA: Do nedjelje vrijeme stabilno

PROGNOZA: Do nedjelje vrijeme stabilno