in

FUNTANA usvojila proračun od 28 milijuna kuna – U planu obnova stare škole

Stara škola u Funtani - Foto Tanja Kocijančić

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je novi proračun Općine Funtana za 2021. godinu u visini od 28.042.000 kuna.

Općinskog pročelnica Karmen Pilat istaknula je da se od tog iznosa na prihode odnosi 16.727.000 kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine 2.000.000 kuna, rashode 11.412.100 kuna i rashode za nefinancijsku imovinu 15.267.400 kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 5.000.000 kuna, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.362.500, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina predviđena su u iznosu od 4.315.000 kuna.

Nadalje detaljnije je obrazložila prihodovne stavke, a u konačnici po pojedinim programima i rashodovne stavke proračuna, a sve u skladu s dostavljenim materijalima. Pažnju je skrenula na projekt rekonstrukcije stare škole za društvenu i upravnu namjenu koji je u dva navrata prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova, no bespovratna se sredstva nisu uspjela povući zbog nedostatnih sredstava.

Naglasila je kako se nedavno išlo u izmjene i dopune građevinske dozvole kako bi se tijekom 2021. godine projekt djelomično realizirao putem fazne gradnje iz vlastitih sredstava i sredstava zaduživanja. U konačnici je spomenula plan razvojnih programa, koji čini sastavni dio proračuna, a kojim su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Općine Funtana. U njemu su planirani kapitalni projekti povezani s općinskom Strategijom razvoja u razdoblju od 2015. do 2020. godine, a čije je važenje produljeno.

Općinski načelnik Mladen Grgeta kazao je kako se nada da će iduća turistička sezona biti bolja od lanjske. Najavio je da će se određeni projekti prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova pa će se time većina planiranih investicija uspješno realizirati tijekom 2021. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvoario je raspravu pa je vijećnik izabran s liste grupe birača Josip Stipić objasnio zbog čega vijećnici s Liste grupe birača nositelja Eugena Fabrisa nisu podržali novi proračun. Naime, napomenuo je kako je ambiciozan, ali nije efikasan jer njime nisu ispravno utvrđeni prioriteti pošto nisu ispunjene obveze koje Općina ima prema obveznicima koji su platili komunalni doprinos. Po njemu se sredstva od komunalnog doprinosa, kao i sredstva od prodaje zemljišta, ulažu u projekte koji nisu efikasni.

Načelnik Grgeta odgovorio je kako sredstva od lanjske prodaje zemljišta nisu utrošena, već će se tijekom 2021. uložiti u rekonstrukciju stare škole. Što se komunalnog doprinosa tiče komentirao je kako je nekoliko obveznika podnijelo žalbu radi povrata sredstava, no nisu bile osnovane.

Pročelnica Pilat pojasnila je kako je utrošak sredstava komunalnog doprinosa uvijek bio namjenski. Naime, ističe kako je novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da se komunalni doprinos plaća i koristi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, što ne znači da se ta sredstva moraju nužno uložiti u komunalnu infrastrukturu određenog dijela naselja ili ulice, dok su se prije donošenja novog Zakona sredstva komunalnog doprinosa smjela utrošiti na izgradnju komunalne infrastrukture u skladu s donesenim Programom gradnje koji se odnosio na određenu proračunsku godinu.

Nakon glasovanja konstatirano je da su proračun za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu doneseni sa 7 glasova „za“ i 2 suzdržanih glasova od prisutnih 9 vijećnika.

Istim omjerom glasova prihvaćena je i odluka o izvršenju proračuna.

Pročelnica Pilat objasnila je kako se ova odluka kao i svake godine donosi uz sam proračun, a njome se uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka proračuna za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti načelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja. Pažnju je skrenula na članak 17. Odluke u koji je ugrađeno da se u 2021. godini planira primitak od zaduživanja za rekonstrukciju zgrade stare škole u društvene prostorije i prostorije za općinsku upravu u ukupnom iznosu od 5.000.000 kuna. Dodala je da će se planirana sredstva za zaduživanje izmjenama i dopunama proračuna smanjiti ukoliko se provedenom postupku nabave utvrdi kako je za izvođenje radova potrebno manje sredstava.

Slovenski i austrijski vatrogasci dopremili pomoć za ljude u Petrinji i Glini

Ceste prema Istri i Rijeci zatvorene za kamione, bura ometa promet u priobalju