in

Grad Novigrad objavio drugi natječaj za zakup malih vrtova za sadnju voća i povrća

Foto Tanja Kocijančić - Vrtne parcele u Novigradu

Grad Novigrad objavio je 2. javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje. Ovaj Javni poziv se raspisuje radi davanja vrtnih parcela, označenog kao dio k.č.br. 2564/1 k.o. Novigrad, na korištenje građanima u svrhu proizvodnje hrane (povrće, jagodasto i bobičasto voće, začinsko bilje i cvijeće), za vlastite potrebe.

Obradivo zemljište nalazi se u zoni Marketi, a sastoji se od 12 vrtnih parcela veličine do 40 m2 i zajedničkih dijelova s pripadajućom zajedničkom opremom (parkiralište, ograda, pristupni putovi i staze, pumpe za vodu, spremišta alata i organskog gnojiva, komposteri, klupe, kante za odlaganje otpada i slično.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 5 godina, uz mogućnost produljenja korištenja, ukoliko se korisnik vrtne parcele odnosi prema istoj i ostalim korisnicima pažnjom dobrog gospodara, poštujući odredbe Ugovora o davanju na korištenje vrtne parcele sklopljenog sa Gradom Novigradom. Godišnji najam iznosi 70 eura.

Javni poziv provodi se prikupljanjem pisanih zahtjeva u zatvorenim omotnicama, u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Grada Novigrada i na oglasnoj ploči gradske uprave; Veliki trg 1, 52466 Novigrad.

Javni poziv objavljuje se od 5.7.2023. do 7.8.2023.

Zahtjev se može predati:

  • putem preporučene pošte na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Veliki Trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova; u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”NE OTVARAJ-JAVNI POZIV-GRADSKI VRTOVI”

 ili

  • predajom u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittaova; u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”NE OTVARAJ-JAVNI POZIV-GRADSKI VRTOVI”.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Novigrada i na službenim internetskim stranicama www.novigrad.hr gdje ćete pronaći i sve druge informacije.

Foto Hrvatska pošta

Hrvatska pošta podigla cijene svojih usluga. Evo kao su to opravdali

Rose kolektiv - Foto POU Poreč - Annale

KULTURA U ISTRI: 63. Annale u Poreču pod motom „Rekli su mi da planet ima živčane završetke“