in

MARČANA: Priprema se gradnja reciklažnog dvorišta koje će sufinancirati EU fondovi

Općinska uprava u Marčani

Općina Marčana kandidirala se za sufinanciranje projekta gradnje reciklažnog dvorišta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je vrijedan oko 4,47 milijuna kuna, od kojih bi iz Fonda bespovratno stiglo 3,8 milijuna kuna, a ostatak iz općinskog proračuna. Gradnja bi, prema planu, trebala početi dogodine u siječnju. Namjera je općine na ovaj način riješiti problem neadekvatnog zbrinjavanja otpada, ističe načelnik Predrag Pliško. Rezultati natječaja Fonda i koliko je sredstava odobreno saznat će se u rujnu.

Fond, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta“ za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica. Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda predviđena za ovaj poziv iznose 100 milijuna kuna, a po projektu se može dobiti od 500.000 do 4,5 milijuna bespovratnih kuna. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog može biti do 85% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.
-Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište ulaganjem u izgradnju reciklažnog dvorišta i provedbu izobrazno informativnih aktivnosti. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju gospodarenja otpadom. Ciljna skupina projekta su primarno stanovnici koji stanuju na području Općine Marčana te drugi vlasnici objekata na našem području. Projekt će omogućiti kućanstvima i drugim korisnicima javne usluge da odvojeno odlažu otpad što će omogućiti povećanje stope odvojenog otpada, povećanje iskoristivosti istoga te smanjenje emisije CO2, ističe načelnik Pliško.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta odvojeno će se odvajati sljedeće vrste otpada: problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, građevni otpad iz kućanstva, električna i elektronička oprema i ostale vrste otpada te će se osigurati odgovarajuće zbrinjavanje i/ili oporaba.

Na području Općine Marčana porijeklo otpada je najvećim dijelom iz kućanstava. Provedbom projekta osigurava se poštivanje reda prvenstva odnosno hijerarhije gospodarenja otpadom s obzirom da će se u reciklažnom dvorištu provoditi mjere sa višim redom prvenstva od samog zbrinjavanja otpada: sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, drugi postupci oporabe.

Projektom će se obuhvatiti svi stanovnici sa području Općine Marčana, ukupno 4.623 stanovnika te sljedeća naselja: Marčana, Belavići, Bratulići, Cokuni, Divšići, Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Mali Vareški, Mutvoran, Orbanići, Pavičini, Peruški, Pinezići, Prodol, Rakalj, Šarići, Šegotići i Veliki Vareški. Projekt se odnosi i na vlasnike zgrada i drugih prostora na tom području.

Reciklažno dvorište se planira izgraditi na dijelu k.č.br. 793 k.o. Marčana. Navedena čestica (ukupne površine 6.350 m2), nalazi se unutar granica građevinskog područja gospodarsko proizvodne namjene Marčanka – izgrađeni dio, gdje se mogu graditi građevine za skupljanje, privremeno skladištenje i obrađivanje neopasnog otpada, kako je definirano Prostornim planom uređenja Općine Marčana.

Za provedbu predmetnog projekta glavni je projekt izradila tvrtka H-projekt, odnosno glavna projektantica Kristina Tomašić, mag. ing. aedif.

-Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Osim navedenoga, dobili smo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da za projekt nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Sve navedeno pokazuje zrelost projekta koji je spreman za provedbu. Na reciklažnom dvorištu otpad će se odlagati i skladištiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, najavio je Pliško.

Na reciklažnom dvorištu, k tome, postavit će se 12 zatvorenih komunalnih kontejnera s poklopcima, svaki volumena 5,0 m3, za posebne vrste otpada (npr. papir, plastiku, staklo, tekstil i drugo), 5 predgotovljenih natkrivenih mobilnih spremišta za skladištenje problematičnog otpada i drugih manjih količina otpada, koji se doprema u primarnim spremnicima (npr. boje, deterdženti i drugo), te 15 sekundarnih spremnika za tekući otpad, vodonepropusnih i otpornih na djelovanje agresivnih tvari iz tekućina koje će se odlagati.

Nacionalni stožer: U Hrvatskoj 18 novooboljelih, ograničenja u bolnicama i domovima

Istarski gradonačelnici apeliraju: “Revidirajte granični režim, zaštitite građane i omogućite sigurnu sezonu”