in

Mijenja se Urbanistički plan uređenja Tar-Vabriga-Frata – sutra u 15.30 sati javno izlaganje za građane

Općina Tar-Vabriga pokrenula je izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja. Javna rasprava otvorena je danas i trajat će do 25. veljače.

Sutra, 19. veljače, u 15.30 sati u općinskoj vijećnici održat će se javno izlaganje, otvoreno za sve građane. Također, građani mogu sutra na licu mjesta ili pak poštom ili e-mailom poslati svoje primjedbe do kraja javne rasprave. Adresa za poštu je Općina Tar-Vabriga, Istarska 8, 52465 Tar, a e-mail info-opcina@tar-vabriga.hr.

Cilj ovih Izmjena i dopuna je, kroz korekciju namjene površina, uvjeta gradnje i pojedinih dijelova sustava prometne i komunalne infrastrukture, omogućiti realizaciju planiranih sadržaja na pojedinačnim lokacijama unutar obuhvata plana, bez značajnijih izmjena planske koncepcije. Navedene izmjene odnosit će se isključivo na pojedine zahtjeve građana koje je nositelj izrade pribavio u prethodnom razdoblju, kao i na promjene određenih planskih rješenja u interesu Općine. Također, određene izmjene plana bit će posljedica uvažavanja zahtjeva javnopravnih tijela, koji su u skladu s ciljevima i programskim polazištima.

Kako nadalje piše u obrazloženju, Urbanistički plan uređenja Tar – Vabriga – Frata donesen je 2011. godine. Nakon donošenja, sukladno uočenoj potrebi prilikom njegove provedbe, zbog redefiniranja uvjeta gradnje na području sportskog centra i javnog parkirališta u blizini groblja te usklađivanja uvjeta gradnje i utvrđivanja prometnog rješenja na površinama mješovite i poslovne namjene južno od sportskog centra, plan je prvi puta izmijenjen i dopunjen odlukom predstavničkog tijela 2014. Onda se ukazala potreba za dodatnim izmjenama u segmentu iznalaženja što racionalnijeg rješenja prometnog sustava i pristupa do pojedinih građevnih čestica, kvalitetnijeg sagledavanja planirane namjene površina, uvjeta i načina gradnje te usklađenja granica zbijenih dijelova (jezgri) naselja Tar, Vabriga i Frata sa stvarnim stanjem na terenu. Izmjene i dopune plana donesene su u srpnju 2015. godine. Predmetnim izmjenama izvršeno je usklađenje pojedinih pojmova, definicija i uvjeta sa zakonskim odredbama, ažuriranje i izmjena infrastrukturnih rješenja u segmentu prometne i komunalne infrastrukture, izmjena uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina i površina unutar građevinskog područja, izmjena uvjeta za rješavanje prometa u mirovanju, te usklađenje sa odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-Vabriga.

Ove (četvrte) izmjene i dopune izrađene su temeljem odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a Tar – Vabriga – Frata.

Nositelj izrade izmjena i dopuna je Općina, a izrađivač tvrtka  Urbanistica iz Zagreba.

Stanje sigurnosti u cestovnom prometu tijekom vikenda – 8 nesreća, 6 ozlijeđenih

LOŠA VIJEST ZA FANOVE JULIA IGLESIASA: Ništa od njegovog koncerta u Puli