in

Općina Tar-Vabriga objavila natječaj za postavljanje štandova i kioska

Foto Turistička zajednica Tar-Vabriga - Centar Tara sa župnom crkvom Sv. Martina

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje kioska i štandova na javnim površinama na području Općine Tar-Vabriga objavljen je na njihovim web stranicama.

Javne površine za štandove i kioske – tipski objekti lagane konstrukcije do 12 m2 bruto površine, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na određena mjesta za obavljanje poslovne i druge djelatnosti ( lokacije, broj mjesta, djelatnost, početni iznos poreza i iznos jamčevine) nalaze se u nastavku:

Ako u trenutku podnošenja ponude, ponuditelj ima nepodmireni dospjeli dug prema Općini ponuda se neće uzeti u razmatranje. Nepotpune i nepravodobne ponude, zaprimljene izvan natječajnog roka, neće se uzeti u razmatranje, odnosno odbacit će se.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – Komisija za poslovne prostore i javne površine – ne otvaraj – ponuda za kioske i štandove. Ponude se dostavljaju, zaključno do 31.05.2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Izbor najpovoljnije ponude otvorit će se javno u Vijećnici općine na addresi Istarska 8, Tar, dana 31.05.2022. godine u 12:15 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Otvaranje ponuda provest će Komisija za poslovne prostore, javne površine i promet nekretnina. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Sve ostale detalje pogledajte na službenoj web stranici općine.

Ilustracija - Foto Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

Radari u Istri u četvrtak 25. svibnja 2023.

Foto Društvo invalida Poreč - Radovi osnovaca iz Finide i OŠ Poreč

Djeca Poreča za osobe s invaliditetom – Osnovci u posebnom likovnom natječaju