in

Općina Vrsar sufinancira troškove uklanjanja azbestnih krovova

Foto TZ Vrsar

Općina Vrsar objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova. Rok za dostavu prijave je od dana objave javnog poziva do 1. listopada 2024. godine ili do iskorištenja sredstava. U nastavku svi detalji:

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

                Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova isključivo na području Općine Vrsar – Orsera.

             Javni poziv provodi Općina Vrsar – Orsera (u tekstu: Općina).

 • IZNOS I NAMJENA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Financijska sredstva za realizaciju Poziva u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura osigurana su u Proračunu Općine.

Opravdani troškovi uklanjanja pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba te zamjenu s novim krovnim pokrovom, a koji se nalaze na području Općine Vrsar – Orsera biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima, a subvencioniranje će iznositi 80% i to najviše do 800,00 eura.

Količina uklonjenog azbestnog pokrova dokazuje se potvrdom koju izdaje ovlašteni sakupljač.

Svaki Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu za jednu zgradu.

Općina zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

 • KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na sredstva sukladno ovom Programu mogu ostvariti fizičke osobe – građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (dalje u tekstu: Korisnici):

1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika zgrade,

3. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Općine;

4. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili neregularnih dugovanja prema Općini;

5. sklope s Općinom Ugovor o sufinanciranju

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) zgrada je svaka građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema navedenom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena, odnosno građevina za koju, sukladno posebnim propisima, nije potreban akt za gradnju.

Predmet ovog Natječaja nisu zgrade:

– čija je gradnja u tijeku i

– one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s

nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17) – sve do okončanja postupka

Podnositelj prijave može biti fizička osoba vlasnik ili suvlasnik jedne zgrade.

Zgrada na kojoj se planira postupak uklanjanja pokrova koji sadrži azbest mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

– mora biti postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17),

– mora biti u (su)vlasništvu prijavitelja na natječaj,

– mora se nalaziti na području Općine Vrsar – Orsera

 • PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi radova u postupku uklanjanja i zbrinjavanja pokrova koji sadrže azbest utvrditi će se isključivo nakon dana provedbe terenskog pregleda tijekom kojeg će se utvrditi točnost prijavljenih podataka, odnosno stvarno zatečenih stanja objekata.

Da bi se svi redovni troškovi u postupku uklanjanja azbesta smatrali opravdanima potrebno je:

– osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na

odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN69/16), te Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada (u tekstu: Ovlašteni sakupljač)

 • osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova i izvedenim radovima montaže, ukoliko se zamjenjuje krovni pokrov
 • osigurati i dokazati da je novoizabrani krovni pokrov u skladu s prostorno planskom dokumentacijom Općine Vrsar – Orsera
 • dostaviti ponudu ili predračun davatelja usluge uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog pokrova
 • dostaviti račun koji je ispostavljen i plaćen od 01.01.2024. do dana podnošenja zahtjeva

Pod zamjenom postojećeg krovnog pokrova koji sadrži azbest novim krovnim pokrovom podrazumijevaju se sljedeće komponente:

 • Odgovarajući postupak zbrinjavanja azbestnog materijala od strane Ovlaštenog sakupljača
 •  Dobava i ugradnja novog krovnog pokrova (crijep, ravni krov, zeleni krov i sl.
 •  Krovna konstrukcija – drvena, čelična, betonska, krovni paneli
 • Toplinska izolacija
 • Hidroizolacija
 • Oblaganje podgleda – gips karton ploče, drvo
 • Limarski radovi – opšavi, oluci
 • OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Javni poziv dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici

– potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju

općih uvjeta natječaja

– obostranu presliku osobne iskaznice ili presliku uvjerenja o prebivalištu Podnositelja prijave ne starije od 30 dana

– ukoliko postoji više suvlasnika na zgradi, za svakog suvlasnika Suglasnost suvlasnika na

zgradi

– vlasnički list (zemljišnoknjižni izvadak) za zgradu na kojem se planiraju izvesti radovi uklanjanja pokrova koji sadrži azbest (u izvorniku ili ispis elektroničkog dokumenta ne stariji od 30 dana)

– dokaz o legalno izgrađenoj zgradi na kojem se planiraju izvesti radovi uklanjanja pokrova koji sadrži azbest (građevinska dozvola ili uporabna dozvola ili završno izvješće nadzornog inženjera ili rješenje o izvedenom stanju ili potvrda da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine), osim ako se radi o građevini za koju nije potreban akt za gradnju u preslici

– neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom

opreme i radova

– za zgrade koje se nalaze na područjima zaštite kulturne baštine potrebno je priložiti prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske

– dokaze o nabavci novog krovnog pokrova i izvedenim radovima montaže, ukoliko se zamjenjuje krovni pokrov

– ponudu ili predračun davatelja usluge zbrinjavanja azbestnog pokrova

– potvrdu ovlaštenog sakupljača koja će sadržavati podatke o količini uklonjenog azbestnog pokrova, te odgovarajućem postupku uklanjanja i zbrinjavanja istog (presliku)

– izjavu o nepostojanju duga prema Općini Vrsar – Orsera

Sve podnesene prijave na Javni poziv mogu biti dodatno provjerene, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata.

Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, istu će na poziv Općine dopuniti u ostavljenom roku, a u protivnom će se prijava isključiti iz daljnjeg postupka.

Općina zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije, po potrebi.

 • NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA POZIV

Prijava na ovaj Javni poziv podnosi se na jedan od navedenih načina:

1. u PDF ili JPG obliku na e-mail adresu: opcina-vrsar@vrsar.hr, Predmet (naslov e-pošte): „Prijava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova – Općina Vrsar – Orsera“

Korisnik je obvezan čuvati izvornike dostavljene dokumentacije do isteka svih rokova utvrđenih ugovorom te omogućiti Općini uvid u istu prilikom provođenja kontrole. Korisnik je obvezan zatražiti potvrdu o primitku e-pošte.

2. u pisanom obliku preporučenom poštom sa naznakom dana i vremena predaje pošiljke pošti ili osobnom dostavom u Pisarnicu Općine uz potvrdu pisarnice o datumu i vremenu primitka prijave, u zatvorenoj omotnici, s imenom, prezimenom i adresom Podnositelja prijave i uz naznaku „Prijava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova – Općina Vrsar – Orsera“ na adresu:

Općina Vrsar-Orsera

Trg Degrassi 1

52450 Vrsar

U trenutku iskorištenja sredstava, preostale zaprimljene prijave se više neće razmatrati.

Prijavitelj u roku za podnošenje prijava može podnijeti jednu prijavu.

Vremenom zaprimanja smatra se:

– za prijave predane putem e-pošte, datum i vrijeme zaprimanja e-pošte

– za prijave poslane poštom, datum i vrijeme na omotnici u kojoj je poslana

prijava

– za prijave predane osobno, datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici.

Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva.

Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati prijavu na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva.

 • OBRADA PRIJAVA

Općinski načelnik će osnovati tročlano Povjerenstvo za pregled prijava pristiglih na javni Poziv (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac.

Pri pregledu pristiglih prijava obvezno se provjerava:

– pravovremenost pristigle prijave;

– zadovoljavanje uvjeta natječaja;

– cjelovitost i točnost prijave prema propisanoj dokumentaciji

Neće se razmatrati prijave

 • koje nisu predmet Poziva ili
 • koje su neuredne i li nepotpune ili
 • koje su podnesene: od osoba koje Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Općine ili imaju dospjelo nepodmireno i/ili neregulirano dugovanje prema Općini; prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Poziv; nakon isteka kalendarskog roka Poziva.

 Povjerenstvo razmatra prijave, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, te na svakoj sjednici donosi prijedlog odluke o odobravanju sredstava, ili prijedlog odluke o odbijanju odnosno odbacivanju prijave.

Općinski načelnik donosi odluku o odobravanju sredstava odnosno odluku o odbijanju ili odbacivanju prijave temeljem prijedloga Povjerenstva.

Odluka Općinskog načelnika je konačna i protiv iste nije dopušten pravni lijek.

S odabranim korisnicima sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi

sufinanciranja troškova uklanjanja i zbrinjavanja pokrova koji sadrže azbest na području Općine Vrsar – Orsera.

Općina dostavlja e- poštom Prijavitelju:

 • Dopis/prethodnu suglasnost o odobrenju sufinanciranja, Odluku i Ugovor na potpis, ukoliko su u cijelosti ispunjeni uvjeti iz ovog Poziva
 • Obavijest da prijava ne ispunjava uvjete Poziva, s obrazloženjem

Odabrani Prijavitelji su dužni dva potpisana primjerka Ugovora vratiti Općini:

1) poštom na adresu Trg Degrassi 1, Vrsar

2) u pisarnicu Općine na istu adresu

Nakon što Općinski načelnik potpiše Ugovore, jedan primjerak se preporučenom poštom dostavlja Korisniku, te se vrši isplata prema odredbama u Ugovoru.

Općina objavljuje Obavijest o privremenom zatvaranju Poziva na mrežnoj stranici www.vrsar.hr.

Ukupan iznos opravdanih troškova i bespovratnih sredstava, kao i intenzitet subvencije ne mogu biti veći nego što je prijavitelj zatražio prijavom.

U slučaju kada je Općina dostavila Korisniku Ugovor na potpisivanje, a Korisnik nije u za to određenom roku vratio potpisani Ugovor niti obavijestio Općinu o razlozima kašnjenja, Općina će smatrati da je korisnik povukao svoju prijavu i odustao od potpisivanja Ugovora.

 • OSTVARENJE (REALIZACIJA) PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Općina će temeljem Odluke s odabranim Prijaviteljem sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova uklanjanja i zbrinjavanja pokrova koji sadrže azbest na području Općine Vrsar – Orsera.

Isplata sredstava će se izvršiti isključivo temeljem računa i dokaza o plaćanju istog, a što će se pobliže urediti ugovorom iz prethodnog stavka.

Općina ima pravo pratiti namjensko korištenje sredstava.

U slučaju neispunjenja navedenih uvjeta ili nenamjenskog trošenja sredstava:

1. neće se steći uvjeti za isplatu odobrenih sredstava, odnosno,

2. od Korisnika će se zatražiti povrat isplaćenih sredstava sa zakonskom zateznom kamatom za razdoblje od isplate do povrata istih.

 1. ISPLATA SREDSTAVA SUBVENCIJE

Općina će sredstva subvencije isplaćivati jednokratno. Ako je predana sva dokumentacija (uključujući račun, dokaz o uplati) za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih pokrova isplata će se izvršiti u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora.

Ako troškovi uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog pokrova te zamjene novim krovnim pokrovom nije plaćen od strane Korisnika u trenutku prijave na Javni poziv, Općina će Korisniku isplatiti ugovorena sredstva u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu, priznate od strane Općine, koju je Korisnik dužan dostaviti Općini a koja obvezno sadrži:

1. Račun, s PDV-om ukoliko je ispostavitelj obveznik PDV-a, u izvorniku ili preslici:

2. Dokaze o plaćanju Korisnika po računima (opće uplatnice ili izvodi iz

transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati ili potvrda o plaćanju ili drugi

odgovarajući dokaz), u izvorniku ili preslici,

3. potvrdu ovlaštenog sakupljača koja će sadržavati podatke o količini uklonjenog azbestnog pokrova, te odgovarajućem postupku uklanjanja i zbrinjavanja istog

4. dokaze o nabavci novog krovnog pokrova i izvedenim radovima montaže, ukoliko se zamjenjuje krovni pokrov

U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije za isplatu, Općina će e-poštom zatražiti njenu dopunu.

 1. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Vrsar-Orsera kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama.

Slijedom navedenog, korisnik podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke daje privolu Općini Vrsar-Orsera da prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove osobne podatke u svrhu: obrade zahtjeva, objavljivanja na službenim mrežnim i ostalim stranicama i očevidnicima Općine Vrsar-Orsera, sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva, sve uz primjenu obvezujućih odredbi Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka (u nastavnom tekstu Opća uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) od 9. svibnja 2018. godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Loris Peršurić - porečki gradonačelnik - glasao u Vatrogasnom domu u Poreču

IZBORI: Obrađena skoro sva biračka mjesta: HDZ-u 61 mandat, ovo su rezultati u 8. izbornoj jedinici

Foto Zdravi grad Poreč

Porečki vrtići hodali za zdravlje