in

MUP zapošljava u Poreču i Puli. Pogledajte što traže

Foto Tanja Kocijančić - Porečka policijska postaja

Policijska uprava istarska raspisala je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu istarsku

  1. URED NAČELNIKA

referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
      – srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
      – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      – položen državni ispit I. razine

  1. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

daktilograf – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
      – srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
      – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      – položen državni ispit I. razine

  1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE

SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE, ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
viši referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
      – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri
        godine – područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih      
        znanosti ili znanstveno područje biomedicine i zdravstva
      – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      – položen državni ispit II. razine

  1. INTERVENTNA JEDINICA POLICIJE

referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
      – srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
      – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      – položen državni ispit I. razine

  1. POLICIJSKA POSTAJA POREČ

referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
      – srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola
      – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
      – položen državni ispit I. razine

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/inje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obavezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koji se prijavljuju.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja:
– presliku diplome o završenom studiju za radno mjesto pod rednim brojem 3. (osoba  koja  je  obrazovanje   završila   u   inozemstvu   dužna  je  dostaviti  i   dokaz   o vrednovanju  inozemne obrazovne kvalifikacije),
– presliku svjedodžbe   o    završenom    srednjoškolskom  obrazovanju  i stečenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 4. i 5., (osoba  koja  je  obrazovanje   završila   u   inozemstvu   dužna  je  dostaviti  i   dokaz   o vrednovanju  inozemne obrazovne kvalifikacije),
3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e -radna knjižica),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je podnositelj/ica obavljao navedene poslove),
5. presliku isprave o položenome državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni ispit),
6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za  prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 052/532-500 ili porukom na e-mail:istarska@policija.hrradi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabran  kandidat/kinja  bit  će   pozvan  da  u  primjerenom  roku,  a  prije  donošenja rješenja  o  prijmu  u   državnu  službu,  dostavi  uvjerenje  nadležnog suda da se protiv njega/nje  ne  vodi kazneni postupak,  uvjerenje o  zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta  te izvornike  drugih  dokaza  o  ispunjenju  formalnih  uvjeta  iz javnog   natječaja,  uz  upozorenje  da  se   nedostavljanje   traženih   isprava    smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinamaneposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava istarska
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “za javni natječaj”
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, provedba postupka natječaja će se obustaviti.

vatrogasci

U Novigradu u 1 sat pala mjesečna količina kiše

autoutrka buzet

VIKEND U ISTRI: Zatvaraju se ceste zbog autoutrke Signum Max Formula driver