in

Grad Poreč i ove godine sufinancira prijevoz učenika srednjih škola

Foto Grad Poreč

Gradonačelnik Grada Poreča donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama. Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju, Puli ili Buzetu. Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:

Relacija                                        Iznos

1. za relaciju Poreč-Pazin Poreč            145,00 kuna,

2. za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč          62,00 kune,

3. za relaciju Poreč-Pula-Poreč            301,00 kune,

4. za relaciju Poreč-Buje-Poreč              91,00 kuna,

5. za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas  155,00 kuna,

6. za relaciju Kukci-Poreč-Kukci              46,00 kune,

7. za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat 155,00 kuna,

8. za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka     46,00 kune,

9. za relaciju Buići-Poreč-Buići            155,00 kuna,

10. za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi    155,00 kuna,

11. za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak 177,00 kune,

12. za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj      235,00 kuna,

13. za relaciju Baderna-Poreč-Baderna      123,00 kuna.

14. za relaciju Karojba – Buzet – Karojba     240,00 kuna.Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti kod portira na adresi Obala m. Tita 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr).Zahtjevu se prilažu:

– preslika osobne iskaznice učenika,

– preslika osobne iskaznice jednog roditelja,

– preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,

– potvrda škole o upisu (original),

– dokaz o nastalom trošku ( preslika računa prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje.

Rok za podnošenje zahtjeva je  30. studeni 2022. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča-Parenzo, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

Dodatni materijali za preuzimanje:

Izvor Grad Poreč

Istrijanske navade - komedija - Foto TZ Tar-Vabriga

U CMIK-u u Novigradu: Istrijanske navade, Put oko svijeta u 80 dana i stand-up Dejt Najt

Foto Dom za starije Poreč

U Kukcima starta medicinska rekreacija za starije