in

Grad Poreč sufinancira prijevoz srednjoškolcima

Gradonačelnik Poreča donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama. Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli.

Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:

Relacija                                                                    Iznos

za relaciju Poreč-Pazin Poreč                                    139,00 kuna,

za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč                                    74,00 kune,

za relaciju Poreč-Pula-Poreč                                      275,00 kuna,

za relaciju Poreč-Buje-Poreč                                       91,00 kuna,

za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas                          140,00 kuna,

za relaciju Kukci-Poreč-Kukci                                      45,00 kuna,

za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat               140,00 kuna,

za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka                          45,00 kuna,

za relaciju Buići-Poreč-Buići                                       140,00 kuna,

za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi                                140,00 kuna,

za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak                        173,00 kune,

za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj                              212,00 kuna,

za relaciju Baderna-Poreč-Baderna                              125,00 kuna.  

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti kod portira na adresi Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect).

Zahtjevu se prilažu:

–          preslika osobne iskaznice učenika,

–          preslika osobne iskaznice jednog roditelja,

–          preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, s jasno čitljivim IBAN-om,

–          potvrda škole o upisu (original),

–          dokaz o nastalom trošku ( preslika računa prijevoznika).

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje. 

Rok za podnošenje zahtjeva je  12. studeni 2021. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča-Parenzo, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

TAR: Bez vode u četvrtak Frata

poreč potpis ugovora o subvencioniranju kupnje stana

Poreč građanima subvencionira kupnju stana