in

POREČ: Raspisan natječaj za ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta

Foto Tanja Kocijančić - Narodni trg u Poreču - kazalište i sjedište Pučkog otvorenog učilišta

Pučko otvoreno učilište Poreč raspisalo je natječaj za ravnatelja/icu koji je otvoren do 23. veljače 2024. Naime, dosadašnja ravnateljica Snježana Radetić početkom godine otišla je u mirovinu. U nastavku donosimo nekoliko podataka o uvijetima koji se traže.

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, najmanje pet godine radnog iskustva u struci, sposobnost za planiranje, programsko osmišljavanje i organizaciju, poznavanje rada na računalu i poznavanje jednog stranog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), te opis radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
životopis (vlastoručno potpisan), dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne ili putovnice ili domovnice), preslika rodnog lista, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma -ovjerena preslika), potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – u izvorniku),
uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da protiv njih nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja natječaja – u izvorniku), dokaz o poznavanju stranog jezika (diploma, uvjerenje, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava), dokaz o poznavanju rada na računalu (diploma, uvjerenje, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava), izjava kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreke iz članka 39, stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana izjava) te prijedlog plana rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Poreč u mandatnom razdoblju.

Sve ostale informacije potražite na linku

https://www.poup.hr/novosti/natjecaji/natjecaj-za-izbor-ravnatelja-ravnateljice-puckog-otvorenog-ucilista-porec/

Foto Grad Poreč

POREČ: Obilježen Dan sjećanja na žrtve holokausta

Foto Općina Sv. Lovreč

Općini Sv. Lovreč 14.000 eura za restauraciju vrijednih freski u Crkvici sv. Blaža i poznati festival