in

Poreču dodatnih 240 tisuća kuna za reciklažno dvorište

Grad Poreč prijavio je projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta na Košambri na natječaj ”Građenje reciklažnih dvorišta”, iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020, kojeg je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, koji sveukupno vrijedi gotovo 2,7 milijuna kuna, Gradu Poreču odobreno je čak 85% sufinanciranja iz Europske unije u iznosu od 2,3 milijuna kuna, dok je za preostali iznos od vlastitih 15% sredstava nedavno odobreno i dodatnih 240.073,00 kn iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Iz gradskog komunalnog poduzeća Usluga Poreč poručuju kako se ovim projektom želi riješiti usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a prema kojem je Grad Poreč obvezan ustrojiti sustav odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog, osigura i funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svom području.

Iz Grada Poreča, ističu kako nastoje uvijek imati spremne projekte, kako bi se prilikom otvaranja natječaja moglo odmah kandidirati za sredstva, a ovaj je projekt još jedan primjer kako se uspješnim povlačenjem sredstava drastično rasterećuje gradski proračun.

Osim same izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta na Košambri, provedene su i obvezne informativno-obrazovne aktivnosti, te promidžba i vidljivost za navedeni projekt.

Grad Poreč proveo je informativne radionice o pravilnom gospodarenju otpadom i načinu funkcioniranja Reciklažnog dvorišta za građane po svim gradskim Mjesnim odborima, vrtićima, Društvu invalida, Centru za mlade te na samom Reciklažnom dvorištu Košambra. Osim navedenog putem dva informativna punkta građane se informiralo o recikliranju i odvajanju otpada te načinu na koji to mogu raditi. Na informativno-obrazovnim aktivnostima te info punktovima dijelili su se promidžbeni materijali u obliku brošura i pojednostavljenih brošura za djecu, te brošura na brajici za osobe slabijeg vida. Uz brošure podijeljene su i eko platnene torbe sa logom projekta. Tiskani su i informativni letci koji su građanima dostavljeni uz račune.

Prijenos rezultata i outputa porečkog projekta, primjenjiv je kao primjer dobre prakse i na druge jedinice lokalne samouprave koje žele napraviti projekt reciklažnog dvorišta.

Božić u Labinu nudi pravu božićnu čaroliju

Mima donirala namještaj porečkoj Hitnoj pomoći