in

TAR: Zapošljava vrtić Morski konjić. Pogledajte što traže

Foto Tanja Kocijančić

Dječji vrtić „Morski konjić“ objavio je natječaj za prijem radnika na radno mjesto spremač (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme za rad.

Uvjeti za prijem u radni odnos:

      – osnovnu školu, 

      – ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci   

      – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

      – da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju

        i  obrazovanju.            

 Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

– životopis

– presliku osobne iskaznice

– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

– izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu)

– potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,

– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariju od dana  objave natječaja) 

– izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

– izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),

– dokaz o državljanstvu,

– presliku rodnog lista.

Prijave na natječaj kandidati mogu poslati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“, Brajde 31A, 52465 Tar – Torre. 

Poleđina zatvorene omotnice treba sadržavati naznaku: ”Natječaj spremač/ica DV Morski konjić-SM Cavalluccio marino“

Rok za dostavu prijava na natječaj je od 05.09. do 12.09.2022. godine.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 

98/19, 84/21), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju 

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN  broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.  

Prijave na natječaj predaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ te na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ ( https://dvmorskikonjic.hr/ ).

Samom prijavom na natječaj smatrat će se da kandidat daje privolu za objavljivanjem i obradom svojih osobnih podataka.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

KLASA: 112-01/22-01/04

URBROJ:  2167/08-54-69-05/22-1

Tar, 05.09.2022.

Natječaj je objavljen od 05.09. do 12.09.2022. godine.

pixsell ulje šećer

Neslužbeno: Vlada će ograničiti cijene nekoliko proizvoda. Posebni dodaci za penzionere

Foto Usluga Poreč

POREČ: Uhićena dvojica prosjaka. “Žicali” novac za nepostojeću udrugu