in

Turistička zajednica grada Poreča zapošljava – Natječaj u tijeku, pogledajte što traže

Foto TZ Poreč

Turistička zajednica Poreč raspisala je javni natječaj za zapošljavanje referenta obrade podataka – informatora na određeno puno radno vrijeme, od 2.4. do 30.9.2024., zbog povećanog obima posla, uz probni rad od 15 dana. Opis poslova radnog mjesta „Referent za obradu podataka – informator“:

Foto TZ Poreč
Foto TZ Poreč

− pruža informacije i distribuira promotivne i informativne materijale i publikacije gostima u info punktu Zajednice, turističkim agencijama, smještajnim objektima, gostima i predstavništvima u inozemstvu,

− evidentira nova, izmijenjena ili ukinuta Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u sustav eVisitor,

− evidentira objekte i vlasnike nekomercijalnog smještaja u sustav eVisitor,

− vrši prijavu i odjavu gostiju u sustavu eVisitor,

− vrši naplatu turističke pristojbe na info punktu,

− vrši knjiženja turističke članarine,

− priprema, sortira i šalje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu,

− pruža podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

− vodi evidencije i statističkih podataka utvrđenih zakonom i drugim propisima,

− provjerava i prikuplja podataka o prijavi i odjavi boravka turista s ciljem suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima zaduženima za obračun, naplatu i uplatu turističke pristojbe, te prijavu i odjavu turista,

− svakodnevno komunicira i pruža podršku korisnicima sustava eVisitor,

− redovito prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, te drugih informacija potrebnih za ugodan boravak turista u destinaciji,

− po nalogu direktora Zajednice daje potrebne informacije o turističkom prometu svim zainteresiranim korisnicima,

− aktivno sudjeluje u pripremi i realizaciji svih projekata koji se provode u Zajednici,

− obavlja i druge poslove koje određuje direktor Zajednice.

Kandidat za radno mjesto „Referent za obradu podataka – informator“ mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Foto TZ Poreč info punkt informator ufazijeva bazilika
Foto TZ Poreč

1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,

3. da poznaje jedan strani jezik,

4. da poznaje rad na osobnom računalu.

Poželjna znanja i kompetencije:

1. aktivno znanje još jednog stranog jezika,

2. poznavanje kulturne i turističke ponude grada Poreča,

3. komunikativnost i susretljivost u radu sa strankama.

Prijava na natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata/kinje, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu i vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

1. životopis – vlastoručno potpisan,

2. presliku osobne iskaznice,

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem),

4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova),

5. dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisana izjava da poznaje jedan strani jezik),

6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu).

Napomene: Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune prijave (prijave koje ne sadržavaju sve što moraju sadržavati sukladno ovom Natječaju) i nepravodobne prijave (prijave koje nisu podnesene u roku propisanom ovim Natječajem) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave, a podnositelji takvih (nepotpunih ili nepravodobnih prijava) neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Natječaj.

Rok za podnošenje prijava, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, je najkasnije do 15:00 sati 21.3.2024. godine bez obzira na način dostave.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom, osobnom dostavom na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA, Zagrebačka 9, 52440 Poreč ili elektroničkim putem na e-mail adresu: office@myporec.com s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – REFERENT ZA OBRADU PODATAKA – INFORMATOR / NE OTVARAJ“

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na e-mail: office@myporec.com.

Više informacija potražite na njihovoj web stranici https://www.myporec.com/hr/o-nama/natjecaji

mina bomba policija mup

Istarska policija upozorava zbog uklanjanja eksplozivnog sredstva iz mora

Foto Istarska županija

Župan Miletić primio nagrađene članove HGSS – Stanice Istra