in

Usluga Poreč zapošljava – U tijeku natječaj za 9 radnih mjesta

Sjedište komunalnih tvrtki Usluga i Odvodnja

Komunalno društvo Usluga Poreč objavilo je natječaj za popunjavanje 9 radnih mjesta. Zainteresirani svoje prijave mogu poslati do 20.6.2022. godine. Razmatrat će se prijave koje tvrtka zaprimi do 12 sati.
Prenosimo u cijelosti natječaj koji se može pronaći i na web stranicama tvrtke https://www.usluga.hr/obavijesti/natjecaj-za-radna-mjesta-na-odredeno-vrijeme-15/

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 RADNA JEDINICA ČISTOĆA
RADNIK II
( 5 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja poslove pražnjenje kontejnera i kanti,
 sakupljanje korisnog otpada,
 ručno selektiranje korisnog otpada,
 obavljanje poslove pranja specijalnog vozila i kontejnera,
 kontroliranje ulaza i izlaza sa odlagališta,
 vrši odvage ulaza i izlaza komunalnog i korisnog otpada,
 usmjeravanje dospjelog otpada na određene lokacije unutar odlagališta,
 dodavanje materijala za prešanje strojaru,
 obavlja i ostale poslove po nalogu poslovođe.

Uvjeti:
a) NKV

MEHANIČAR II
( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti popravaka i održavanja cjelokupnog voznog parka Društva
 popravlja, održava i farba kontejnere i vrši popravke na nadogradnjama vozila (bravar – autolimar),
 brine o sredstvima za rad te urednosti i čistoći mehaničke radione,
 obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.
Uvjeti:
a) KV

 RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

KOSAC
( 1 izvršitelj )
Poslovi radnog mjesta:
 kosi i održava zelene površine,
 vodi dnevnu brigu o ispravnosti i čistoći kosilice, alata i uređaja,
 pravovremeno prijavljuje kvarove i oštećenja,
 radi i sa ostalim uređajima po potrebi,
 obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

Uvjeti:
a) NKV
VOZAČ I
( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:
 vozi autoplatformu i autocisternu te druga vozila po potrebi i dnevnom nalogu,
 svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo sposobno za obavljanje prijevoza,
 vodi dnevnu brigu o čistoći i urednosti vozila, stroja ili uređaja,
 brine o periodičkom i tehničkom pregledu vozila,
 ispunjava tahografe i ostalu popratnu dokumentaciju,
 pravovremeno ukazuje na kvarove, nedostatke i oštećenja,
 obavlja radove na visini,
 vrši rezanje i orezivanje stabala,
 vozi radnike i strojeve do radnog mjesta po nalogu voditelja,
 vrši razne prijevoze po nalogu, deložacije i sl.
 radi na montaži i demontaži bine,
 radi na poslovima novogodišnje dekoracije,
 vrši polijevanje autocisternom,
 obavlja i druge ostale poslove po nalogu voditelja.

Uvjeti:
a) KV
b) osposobljen za vozača B i C kategorije

 RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

KONTROLOR PARKIRALIŠTA II
( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:
 vodi brigu i odgovoran je o stanju naplate na otvorenim i zatvorenim parkiralištima,
 obilazi i provodi sve mjere vezane uz pravilno funkcioniranje dijelova sustava, informativnih i prometnih oznaka,
 obavlja fizičku kontrolu prometovanja, parkiranja i boravka vozila u pješačkim zonama,
 vodi evidencijski dnevnik o izvanrednim događajima i okolnostima na parkiralištima i pješačkim zonama ,
 odgovoran je za prosljeđivanje informacija o izvanrednim događajima prema nadležnima u društvu ili interventnim službama,
 vodi brigu o urednosti i čistoći opreme na svim parkiralištima i u pješačkim zonama,
 svakodnevne poslove obavlja sukladno važećoj regulativi lokalne samouprave,
 odgovoran za pravilno i savjesno rukovanje opremom za rad,
 obavlja i druge poslove po nalogu samostalnog referenta za kontrolu i naplatu parkiranja i voditelja.
Uvjeti:
a) SSS
b) poznavanje rada na računalu,
c) osposobljen za vozača B kategorije.

Uz prijavu svi kandidati su dužni priložiti:
a) životopis,

Za radno mjesto Kontrolor parkirališta II i vozač I:
a) preslik vozačke dozvole

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.
Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukoliko radnik bude uspješno izvršavao radne zadatke, radniku će se ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 20.6.2022. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,
s naznakom:
„Prijava na natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme: za radno mjesto _“.

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu ( Glas Istre), te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr

benzinska postaja crpka ilustracija

Vlada ima u planu intervenirati zbog novog poskupljenja goriva

Skinuo i oštetio LGBTIQ zastavu s pazinskog Spomen doma