in

VRSAR: Općina prodaje nekretninu vrijednu milijun kuna

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar raspisala je natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda za k.č.548/2 k.o. Gradina, upisana u z. k. ul. 573, k.o. Gradina, površine 1845 četvornih metara. U naravi su to gospodarska zgrada i zemljište, koji se prodaju po početnoj cijeni od 1.065.948,75 kuna.

Za tu je nekretninu izdana uporabna dozvola 30. rujna 2020. da je građevina na predmetnoj nekretnini izgrađena prije 15. veljače 1968. godine. Nekretnina je u posjedu trećih osoba, navodi se u natječaju.

Zemljište se nalazi u naselju Gradina, pod obuhvatom Prostornog plana uređenja Općine Vrsar, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

Više detalja o uvjetima natječaja pročitajte na sljedećem linku: http://www.vrsar.hr/ea/wp-content/uploads/2021/02/NATJE%C4%8CAJ-ZA-PRODAJU-K.O.-GRADINA-K.%C4%8C.-548-2-K.O.-GRADINA-converted.pdf

ROVINJ: Gradnja sjevernog lukobrana Sv. Katarina kandidirana za EU fondove

ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ: U Poreču zasađeno više od 600 stabala