in

Odvodnja Poreč zapošljava: Natječaj otvoren za osam radnih mjesta

Foto Odvodnja Poreč - Ilustracija

Komunalna tvrtka Odvodnja Poreč otvorila je javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za popunjavanje osam radnih mjesta, od kojih je jedno voditeljsko. Natječaj je otvoren do 2. svibnja do 15 sati.

U nastavku donosimo sve detalje:

JAVNI NATJEČAJ  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na sljedećim radnim mjestima:

I SEKTOR PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

 1. VODITELJ UREĐAJA – 1 izvršitelj

Poslovi radnog mjesta:

 • odgovoran  za rad i održavanje  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
 • odgovoran za rad i održavanje postrojenja za obradu otpadnog mulja,
 • neposredno upravlja svim funkcijama uređaja/postrojenja i osobljem u skladu sa Pravilnikom o radu uređaja,
 • upravlja i nadzire postupke pročišćavanja otpadnih voda i obrade otpadnog mulja,
 • analizira i vrednuje rad i održavanje uređaja/postrojenja, inicira ili preporuča nove ili poboljšane postupke,
 • donosi planove i postupke za siguran i učinkovit rad uređaja/postrojenja, 
 • koordinira i nadgleda pripremu podataka i odobrava izvještaje o radu uređaja/postrojenja,
 • kontrolira trošenje,
 • odgovoran za urednost dnevnika rada te kontrolira vođenje istih,
 • izrađuje godišnja izvješća o radu uređaja,
 • daje smjernice za postupanje s muljem i njegovo deponiranje,
 • predlaže i specificira nabavu važnije opreme i materijala,
 • sudjeluje u procesima ugovaranja i provođenja natječaja u djelokrugu svog rada, 
 • organizira i usmjerava aktivnosti zaposlenih, uključujući i programe obuke, 
 • održava učinkovitu komunikaciju sa zaposlenima, nadležnim institucijama i korisnicima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. VŠS odnosno završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv stručni ili sveučilišni prvostupnik ( baccalaureus ), prednost elektrotehničke struke,
 2. 1 godina radnog iskustva, 
 3. poznavanje rada na računalu i u informatičkim programima iz područja rada,
 4. osposobljenost za vozača B kategorije,
 5. razvijene organizacijske i komunikacijske vještine.
 6. RADNIK NA UREĐAJU II – 2 izvršitelja

Poslovi radnog mjesta:

 • upravlja radom uređaja za pročišćavanje i po potrebi ostalih postrojenja, održava radne parametre automatskom i ručnom regulacijom,
 • provodi operativne poslove, te vodi evidenciju u skladu s pisanim i usmenim nalozima voditelja uređaja,
 • surađuje s izvođačima pri redovnom, interventnom i investicijskom održavanju u skladu s provedbom redovnih radnih aktivnosti, 
 • izvješćuje voditelja uređaja o svim neispravnostima rada uređaja i izvanrednim događajima te postupa u skladu s procedurom provedbe interventnih mjera, 
 • izvješćuje voditelja kanalizacije o uočenim odstupanjima dotoka vode na uređajima, 
 • vodi dnevnik rada uređaja i druge potrebne baze podatka, 
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja uređaja.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. SSS, prednost elektrotehničke i/ili strojarske struke, 
 2. 3 godina radnog iskustva, 
 3. poznavanje rada na računalu i u informatičkim programima iz područja rada,
 4. osposobljenost za vozača B kategorije,
 5. razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.
 1. VOZAČ/RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM – 1 izvršitelj

Poslovi radnog mjesta:

 • samostalan je i odgovoran u obavljanju poslova sa specijalnim komunalnim vozilima  i utovarivačem, 
 • organizira pripremu i rad ekipe prema uputstvima pomoćnika i voditelja uređaja,  
 • upravlja  specijalnim komunalnim vozilom i utovarivačem u skladu s tehničkim uputama, a o nedostacima i neispravnostima  obavještava voditelja uređaja i osobu nadležnu za održavanje vozila,  
 • svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo ispravno za obavljanje prijevoza,
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima, 
 • izvještava pomoćnika i/ili voditelja uređaja o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima na  uređajima i postrojenjima,
 • operativno  surađuje sa djelatnicima ostalih organizacijskih jedinica,
 • vrši poslove na utovaru i prijevozu otpadnog mulja i komposta,      
 • sudjeluje u intervencijama na sustavu javne odvodnje i postrojenjima prema planu dežurstva i prema potrebi,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju i pregledu vozila te o urednosti i čistoći,
 • pripomaže mehaničaru prilikom rada na komunalnom vozilu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika i/ili voditelja uređaja.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. KV,
 2. 1 godina radnog iskustva,
 3. položen ispit za „C“ kategoriju,
 4. osposobljenost za rukovanje sa analognim i digitalnim tahografima,
 5. razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.

II SEKTOR PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA

 1. VOZAČ – 1 izvršitelj

Poslovi radnog mjesta:

 • samostalan je i odgovoran u obavljanju poslova sa specijalnim komunalnim  vozilima sa cisternom, 
 • organizira pripremu i rad ekipe vozila  na terenu prema uputstvima voditelja kanalizacije,  
 • upravlja  specijalnim komunalnim vozilom u skladu s tehničkim uputama, a o nedostacima i neispravnostima  obavještava voditelja kanalizacije i osobu nadležnu za održavanje vozila,  
 • svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo ispravno za obavljanje prijevoza,
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima, 
 • izvještava voditelja kanalizacije o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima na sustavu javne odvodnje,
 • operativno  na terenu surađuje sa djelatnicima ostalih organizacijskih jedinica,
 • vrši poslove  na čišćenju postrojenja oborinske kanalizacije,         
 • sudjeluje u intervencijama na kanalizacijskoj mreži i objektima prema planu dežurstva i prema potrebi,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju i pregledu vozila te o urednosti i čistoći,
 • pripomaže mehaničaru prilikom rada na komunalnom vozilu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja kanalizacije.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. KV,
 2. 1 godina radnog iskustva,
 3. položen ispit za „C“ kategoriju,
 4. osposobljenost za rad sa specijalnim vozilom,
 5. osposobljenost za rukovanje sa analognim i digitalnim tahografima,
 6. razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.
 1. RADNIK – 2 izvršitelja

Poslovi radnog mjesta:

 • samostalno i odgovorno obavlja pomoćne poslove održavanja objekata kanalizacijskog sustava javne odvodnje  u skladu s nalozima voditelja kanalizacije, 
 • vrši pripremne radnje i radi na čišćenju kanalizacijskog sustava sa svim popratnim aktivnostima u skladu sa zahtjevima posla i uputama, a u sklopu toga rukuje i s djelovima za čišćenje i usisavanje taloga na specijalnom vozilu, 
 • operativno na terenu izvršava i naloge vozača, 
 • po potrebi obavlja poslove ručnog čišćenja,
 • vrši poslove  na čišćenju postrojenja oborinske kanalizacije,  
 • vrši poslove na postavljanju ukrasne dekoracije,       
 • sudjeluje u intervencijama na kanalizacijskoj mreži i objektima prema planu dežurstava u vrijeme intervencija i prema potrebi,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja kanalizacije.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. NKV, 
 2. 1 godina radnog iskustva,
 3. razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.

UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( presliku diplome/svjedodžbe ),
 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – ne stariju od 30 dana,
 4. presliku vozačke dozvole (osim za radno mjesto: radnik ), 
 5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti – ne starije od 30 dana

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid isprave u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. U prijavi je potrebno navesti naznaku radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, te osobne podatke kandidata: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za radno mjesto: _________ – NE OTVARAJ“ zaključno do 02.05.2024. godine do 15,00 sati.

Pridržava se pravo testirati kandidate, te poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrati će se da su povukli prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na mrežnoj stranici Društva: www.odvodnjaporec.hr. Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave iste na mrežnoj stranici Društva.

Sa kandidatima koji budu udovoljavali uvjetima natječaja, zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a koji imaju rodno značenje odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koriste.

Ovaj Natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Društva: www.odvodnjaporec.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja dostaviti i sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Obavještavaju se zainteresirani kandidati:

 1. da se ovim javnim natječajem svi prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegove provedbe, da će osobni podaci biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama društva Odvodnja Poreč d.o.o. kao Voditelja obrade, a sukladno odredbama Opće Uredbe i ostalih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
 2. da samim podnošenjem prijave kandidat daje svoju privolu i to:

– da Odvodnja Poreč d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka.

Kandidati se mogu prije njegovog podnošenja upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade – www.odvodnjaporec.hr

Dom zdravlja Poreč /Foto Tanja Kocijančić

POREČ/PULA: Dežurstvo ambulanti na dan izbora 17. travnja

Foto Rukometni klub Poreč

Porečki rukometaši vratili se na pobjedničke staze: U Ligi za prvaka svladali Varaždince