in

Natječaj u tijeku: Općina Kaštelir-Labinci zapošljava. Evo što traže

Plac u centru Kaštelira - Foto Sebastijan Skoko - TZ Kaštelir-Labinci

Komunalna tvrtka Mavriš u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci objavila je natječaj za posao kojim traži dvije osobe – radnika na održavanju – strojara na određeno vrijeme. U nastavku donosimo tekst natječaja u cijelosti. Rok za podnošenje prijave je deset dana od objave natječaja (od 14. srpnja do 24. srpnja 2023.)

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NA ODREĐENO VRIJEME OD 1 GODINE 

RADNIK NA ODRŽAVANJU – STROJAR (2 izvršitelja)

Poslovi radnog mjesta:

– obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,

– obavlja poslove hortikulture na javnim površinama,

– obavlja poslove održavanja i čišćenja ostalih javnih površina,

– obavlja poslove održavanja i čišćenja objekata,

– obavlja poslove čišćenja snijega sa javnih površina,

– obavlja manje zahtjevne građevinske radove, pomoćne građevinske radove, razna zidanja, ličenja, i sl.

– obavlja poslove održavanja groblja, dječjih igrališta, te ostalih javnih površina na

području Općine (košnja, obrezivanje, metenje, i sl),

– pomaže u pripremi proslava i drugih manifestacija,

– upravlja prometnim i specijalnim prometnim sredstvima, 

– upravlja i rukuje strojevima za komunalno uređenje, traktorom, raznim kosilicama, pilama,  

   malčerom, raznim alatom, 

– radi poslove na svakom održavanju svih nerazvrstanih cesta i javnih površina,

– radi kao ispomoć zimskoj službi, 

– brine se za tehničku ispravnost radnih strojeva, traktora, malčera, vozila, opreme i uređaja, 

  • obavljanja i drugih poslova po nalogu Poslodavca ili druge osobe kojoj je neposredno odgovoran

Uvjeti:

  1. Položen ispit za upravljanje i rukovanje strojevima za komunalno održavanje, (ako nema položen ispit, uvjet je da ga položi u roku od 60 dana)
  2. 1 godina radnog iskustva,
  3. položen vozački ispit (B kategorija) 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),
  3. preslik osobne iskaznice,
  4. preslik vozačke dozvole,

U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao.

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme. 

Rok za podnošenje prijave je deset dana od objave natječaja (od 14. srpnja do 24. srpnja 2023.)

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Mavriš  d.o.o., Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme.  

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.hr

Foto Crveni križ

U Novigradu 17. srpnja akcija darivanja krvi – Povećana potreba za vim krvim grupama!

Teatar Naranča u Bujama u utorak s predstavom za najmlađe “World of fun”