in

Općina Tar-Vabriga zapošljava. Pogledajte što traže

Sjedište općinske uprave u Taru - Istarska ulica - Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga raspisala je javni natječaj za prijam u službu na pet radnih mjesta. Natječaj je objavljen 16.02. a otvoren je 15 dana. Traže se radnici na sljedećim radnim mjestima:

1. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica

2. Viši stručni suradnik za komunalni sustav, javnu nabavu, tehničke poslove i projekte – 1 izvršitelj/ica

3. Viši referent – prometni i komunalni redar – 1 izvršitelj/ica  

4. Komunalni referent – 1 izvršitelj/ica

5. Pomorski  redar – 1 izvršitelj/ica

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu propisani čl. 12. ZSN:

–           punoljetnost

–           hrvatsko državljanstvo

–           zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba   prima.

            Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidat/kinja mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

            za radno mjesto pod rednim brojem 1.

– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij arhitektonske, pravne  ili građevinske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– položen stručni ispit, po posebnom zakonu, za obavljanje poslova prostornog uređenja i  graditeljstva

– dobro poznavanje rada na računalu,

– služenje talijanskim jezikom

– položen vozački ispit B ktg.

za radno mjesto pod rednim brojem 2.

– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni        diplomski studij  arhitektonske ili građevinske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– položen stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

– certifikat iz područja javne nabave

– dobro poznavanje rada na računalu,

– služenje talijanskim jezikom

– položen vozački ispit B ktg.

            za radno mjesto pod rednim brojem 3.

– sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij

– položen državni ispit,

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– aktivno znanje talijanskog jezika

– položen vozački ispit B ktg.

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova prometnog redara

– završen program osposobljavanja za prometnog redara i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara

            za radno mjesto pod rednim brojem 4.

– srednja stručna sprema,

položen državni  ispit,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– aktivno znanje talijanskog jezika

– položen vozački ispit B ktg.

            za radno mjesto pod rednim brojem 5.

– gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko  obrazovanje

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

– aktivno znanje talijanskog jezika

– položen vozački ispit B ktg.

– završen program stručnog osposobljavanja  pomorskih redara i

– položen ispit  za voditelja brodice B kategorije

 U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( Narodne novine, br. 107/07 i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle potrebnu stručnu spremu odgovarajuće struke.

             Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN br. 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

               Natjecati se može osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit uz obvezu da ga u slučaju prijma u službu položi u ZSN predviđenom roku.

            Natjecati se može osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit po posebnom zakonu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva uz obvezu da ga u slučaju prijma u službu položi udovoljavajući odredbama Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (“Narodne novine” broj 129/15) .

            Natjecati se može osoba koja nema  završen program osposobljavanja za prometnog redara i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara uz uvjet da završi program i položi ispit u skladu s Pravilnikom o uvjetima za poslove upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove ovavljaju jedniice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (NN br. 143/08, 105/09, 52/10. i 53/12.) u što kraćem roku.

Natjecati se može osoba koja nema završen program stručnog osposobljavanja  pomorskih redara i  položen ispit  za voditelja brodice B kategorije uz uvjet da završi program sukladno Pravilniku o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara („Narodne novine“, br. NN 9/24). i položi ispit.

               Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

               Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–  životopis

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju stručne spreme (preslika svjedodžbe ili diplome)

– uvjerenje o položenom državnom ispitu (izvornik ili preslika) ukoliko ga je podnositelj prijave  položio.

–   dokaz o položenom ispitu za prometnog redara (preslika uvjerenja o stručnoj osposobljenosti)

– dokaz o položenom stručnom ispitu po posebnom zakonu

– dokaz o položenom ispitu za pomorskog redara (preslika potvrde o uspješno završenom stručnom osposobljavanju)

– dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za         mirovinsko osiguranje,  potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju službe ili radnog odonsa, rješenja,  i/ili sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na traženim poslovima )

– dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta služenja talijanskim jezikom i poznavanja rada na računalu (preslika certifikata o poznavanju rada na računalu/ poznavanju talijanskog jezika, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.)

–  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN.

–  preslika vozačke dozvole

– preslika dozvole za voditelja brodice B ktg.

– vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objvaljenu u privitku Natječaja na službenoj internetskoj stranici Opine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

               Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

            Izabrani kandidat, dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, najkasnije do donošenja rješenja o prijmu u službu.

            Prijave na natječaj, zajedno sa prilozima, mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili osobno,s naznakom “Natječaj za prijam u službu“. Javni natječaj bit će objavljen na web-stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abregahttp://tar-vabriga.hr, Burze rada https://burzarada.hzz.hr te na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela, u Taru, Istarska 8.

             U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti e-mail adresu, isključivo za potrebe postupka).

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

             Neuredne i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će njihovi podnositelji biti pozivani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu neuredne i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

            Osobi koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja biti će dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba koja ju je primila nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

            Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se obavezna provjera znanja i sposobnosti koja se sastoji od pisanog testiranja i intervjua. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja, te imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja testiranja na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao svoju prijavu na natječaj.

            Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni se na web stranici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abregahttp://tar-vabriga.hr.

Ilustracija - Foto Chuttersnap za Unsplash strani radnik oonobar hotel restoran

Hrvatskoj kronično nedostaju konobari, kuhari, zidari, vodoinstalateri… Stručnjaci se sastaju zbog ovog gorućeg problema

JOSIPA PAVIČIĆ u Bujama predstavlja knjigu „Ja, pa ja i opet ja!“ – Zahvatila nas je epidemija narcisoidnosti