in

Usluga Poreč traži radnike i zapošljava “za stalno”

Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč raspisala je natječaj za zapošljavanje u RJ Komercijalne djelatnosti i RJ Hortikultura i groblje na neodređeno vrijeme.

Natječaj je otvoren do 23. listopada do 12:00 sati, a više informacija možete pronaći u privitku koji se nalazi u nastavku ovog teksta, na oglasnoj ploči Društva, Mlinska 1, Poreč ili na web stranici Društva www.usluga.hr. Osim zapošljavanja na navedenim pozicijama pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se prijave za posao putem otvorenih zamolbi koje mogu dostaviti na porti Društva.

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA U RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI I RJ HORTIKULTURA I GROBLJE NA NEODREĐENO VRIJEME

 • RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

REFERENT ZA POSLOVE ODRŽAVNJA

( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja stručne tehničke poslove održavanja sustava i opreme u svom djelokrugu rada (parkirališta, pješačke zone i video nadzor),
 • obavlja i druge tehničke poslove,
 • brine za pravovremeno i uredno funkcioniranje automatskih blagajni i parkomata, uključujući preuzimanje, predaju, evidenciju i kontrolu prometa iz istih,
 • vodi brigu o organizaciji rada centra za video nadzor te kontrolora video nadzora,
 • vodi brigu o uspostavi i kontrolira uredno vođenje evidencija i svih drugih potrebnih baza podataka iz svog djelokruga rada,
 • surađuje sa vanjskim suradnicima, isporučiteljima opreme i usluga,
 • vodi brigu o potrošnom materijalu i rezervnim dijelovima te predlaže eventualne intervencije,
 • odgovara za ključeve sredstava i prostora u svom djelokrugu rada, te vodi evidencije zaduženja istih,
 • vodi dnevnik evidencije kvarova opreme,
 • izrađuje razne izvještaje, popunjava statističke obrasce iz djelokruga rada,
 • prati i predlaže metode i mjere vezane uz modernizaciju sustava,
 • sudjeluje u procesu nabave, zamjene, popravaka i naknade štete na dijelovima sustava,
 • podnosi izvještaje o radu kontrolora video nadzora  voditelju parkirališta,
 • vodi brigu o ispravnosti, urednosti i čistoći opreme i sredstava na svim parkiralištima i pješačkim zonama,
 • obavlja intervencije izvan uobičajenog radnog vremena,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i rukovoditelja.

Uvjeti:

 1. SSS
 2. Poznavanje rada na računalu
 3. Vozačka dozvola B kategorije

KONTROLOR PARKIRALIŠTA

( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:

 • vodi brigu i odgovoran je o stanju naplate na otvorenim i zatvorenim parkiralištima,
 • odgovoran za uredno predavanje prometa i pravilno vođenje evidencija,
 • obilazi i provodi sve mjere vezane uz pravilno funkcioniranje dijelova sustava, informativnih i prometnih oznaka,
 • obavlja fizičku kontrolu prometovanja, parkiranja i boravka vozila u pješačkim zonama,
 • vodi evidencijski dnevnik o izvanrednim događajima i okolnostima na parkiralištima i pješačkim zonama,
 • odgovoran je za prosljeđivanje informacija o izvanrednim događajima prema nadležnima u društvu ili interventnim službama,
 • vodi brigu o urednosti i čistoći opreme na svim parkiralištima i u pješačkim zonama,
 • odgovoran  za provođenje odrednica važećih pravnih akata na terenu,
 • svakodnevne poslove obavlja sukladno važećoj regulativi lokalne samouprave,
 • odgovoran za pravilno i savjesno rukovanje opremom za rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja.

Uvjeti:

 • SSS
 • Poznavanje rada na računalu
 • Vozačka dozvola B kategorije

                                                       ČISTAČICA

( 2 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • čisti kancelarijske prostore Uprave Društva,
 • po potrebi čisti i na ostalim lokacijama u vlasništvu Društva,
 • obavlja ostale poslove po nalogu rukovoditelja.

Uvjeti:

 1. NKV
 • RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

RADNIK NA GROBLJU

(2 izvršitelja)

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove iskopa i zatrpavanja grobova,
 • obavlja poslove preuzimanja pokojnika,
 • radi na poslovima sahrane i pripreme sahrane,
 • vodi brigu o urednosti, ispravnosti i čistoći pogrebnih vozila,
 • radi na poslovima uređenja i čistoće groblja i pratećih sadržaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu  poslovođe.

Uvjeti:

 1. Vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis.

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 23.10.2023. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,

s naznakom:

„Prijava na natječaj za radno mjesto _____________“.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pridržava se pravo testirati kandidate te poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 ( petnaest ) dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Foto Hrvatski Crveni križ

Crveni križ Bujštine provodi 51. akciju „Solidarnost na djelu“ pod sloganom „Ne dvoji za drugog izdvoji“

Foto Policijska uprava istarska

POREČ: Naručio putem interneta lažne novčanice. Policija mu pretresla dom