in

Usluga Poreč zapošljava na tri radna mjesta za “stalno”. Pogledajte što traže

Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč raspisala je natječaj za zapošljavanje u RJ Hortikultura i groblje i RJ Komercijalne djelatnosti na neodređeno vrijeme. Navedeni natječaj je otvoren do 22. rujna do 12:00 sati, a više informacija možete pronaći u nastavku ovog teksta, na oglasnoj ploči Društva, Mlinska 1, Poreč ili na web stranici Društva www.usluga.hr.

Osim zapošljavanja na navedenim pozicijama pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se prijave za posao putem otvorenih zamolbi koje mogu dostaviti na porti Društva.

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA U RJ HORTIKULTURA I GROBLJE I RJ KOMERCIJALNE DJELATNOSTI NA NEODREĐENO VRIJEME

 • RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

RADNIK NA GROBLJU

(2 izvršitelja)

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove iskopa i zatrpavanja grobova,
 • obavlja poslove preuzimanja pokojnika,
 • radi na poslovima sahrane i pripreme sahrane,
 • vodi brigu o urednosti, ispravnosti i čistoći pogrebnih vozila,
 • radi na poslovima uređenja i čistoće groblja i pratećih sadržaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu  poslovođe.

Uvjeti:

 1. Vozačka dozvola B kategorije
 • RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

                                                       ČISTAČICA

(1 izvršitelj)

Poslovi radnog mjesta:

 • čisti kancelarijske prostore Uprave Društva,
 • po potrebi čisti i na ostalim lokacijama u vlasništvu Društva,
 • obavlja ostale poslove po nalogu rukovoditelja.

Uvjeti:

 1. NKV

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis.

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 22.09.2023. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,

s naznakom:

„Prijava na natječaj za radno mjesto _____________“.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pridržava se pravo testirati kandidate te poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 ( petnaest ) dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

Foto PR Retrobit digitron buje izložba

U četvrtak u Bujama otvorenje otvorenje RETROBIT-a – izložbe digitrona

Foto KREG Galatea Funtana-Vrsar

FUNTANA-VRSAR: Izvrsni rezultati gimnastičarki iz Galatee na CRO Gym Ligi