in

FUNTANA: Nova povjerenstva za poljoprivredno zemljište i kredit za dovršetak obnove „stare škole“

Nova - stara škola - Foto Općina Funtana

Općina Funtana održala je sjednicu vijeća s 14 točaka. Prema izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. godinu općina je lani imala ukupan prihod od 17.977.072 kuna ili 6% veći iznos od planiranog.
Proračun su najviše punili prihodi od poreza i prireza na dohodak (53%), poreza na imovinu (35%) i poreza na imovinu i usluge (12%). Ukupni rashodi iznosili su 18.567,51 kunu, od čega su materijalni rashodi učestvovali sa 43%, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna s 22%, rashodi na zaposlene sa 11%, naknade građanima i kućanstvima sa 7%
i ostali rashodi sa 17%.
Nakon prihvaćanja ovog izvješća kojeg je podnio načelnik Mladen Grgeta, vijećnici su bez primjedbi prihvatili još sedam izvješća o izvršenju programa: javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, u školstvu, kulturi, sportu i rekreaciji, socijale, civilnom društvu, održavanju komunalne infrastrukture i gradnji komunalne infrastrukture.


Vijećnici su prihvatili i prijedlog načelnika da se Općina zaduži za 166.700 eura kod Zagrebačke banke koja je bila najbolji ponuditelj kredita. Rok otplate je 10 godina, u 40 tromjesečnih rata uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,85%. Kredit se podiže radi financiranja
dovršetka financiranja rekonstrukcije stare škole. Vijeće je ovlastilo načelnika da potpiše izdavanje zadužnice nakon dobivanja suglasnosti od Vlade RH.
Izabrana su jednoglasno i dva povjerenstva: u ono za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Funtana imenovani su Korin Liović, Antonio Labinac i David Gluhić, dok su u
sedmočlano povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Funtana imenovani Korin Liović, Antonio Labinac, David Gluhić, Silvija Štifanić, Ivana Prekalj Martinčević, Željko Lanča i Miran Gortan.


Na kraju je donijeta odluka o imenovanju komisije za dodjelu javnih priznanja u koje su ušli Elena Morelatto Djapjaš, Deniza Paris Marinović i Đankarlo Milokanović.

Foto KK Spirit

POREČ: Tia Mofardin prvakinja Hrvatske u daljnskom jahanju

Arhiv RK Ugor Vrsar

VRSAR: Ugor poziva na radionice o pličini „Gljiva“ i štetnim posljedicama za prirodu zbog zaostalog ribolovnog alata