in

FUNTANA/VRSAR: Dječji vrtić Tići zapošljava

Vrsarski vrtić Tići - Foto Tanja Kocijančić

Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje javni natječaj za odgojitelja/icu: u oglasu nude                 rad na određeno,  puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, (do 31.08.2024.),  za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz članka 24. i članka 25. i članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97, 94/13,  57/22)

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij

da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz  prethodnog stavka, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

Ako osoba iz prethodnog stavka ne stekne kvalifikaciju odgojitelja u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa, prestaje joj radni odnos istekom roka za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije za odgojitelja te se ne može više zaposliti u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja dok ne ispuni uvjete za rad na radnome mjestu odgojitelja.

Kandidati su dužni prilikom prijave na natječaj dostaviti dokaz da nisu bili zaposleni u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja.

Osoba iz stavka 4. ovog Natječaja zasniva radni odnos kao nestručna osoba do stjecanja kvalifikacije za odgojitelja te može izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom kao jedan od dvaju odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini, i to uz odgojitelja koji ima  kvalifikaciju propisanu za odgojitelja.

Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

koji ispunjavaju uvjete iz članka 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

životopis,

presliku dokaza o završenoj stručnoj spremi,

dokaz o državljanstvu,

dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)

uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,

dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),

potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),

dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

10.   Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 48.stavak 1.do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.49.st.1.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi  pozvati na to pravo, točnije uz prijavu priložiti svu propisnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići.

Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Dječji vrtić Tići Vrsar

Aldo Negri 46

52450 Vrsar

s naznakom „NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“.

Toni Šimonović - Privatni album

U showu THE VOICE pjeva Toni Šimonović iz Vižinade: Kad je bio mali svi su mislili da nije talentiran. A onda se dogodio preokret…

novigrad muzej lapidarium

NOVIGRAD: Vijećnici odabrali ravnatelje Muzeja i Gradske knjižnice