in

Istarska policija objavila oglas za zapošljavanje

Policija u Rovinju

Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska uprava istarska raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

1. POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ – upravni referent – 1 izvršitelj – zbog privremenog povećanja obima poslova najduže do godinu dana

            Stručni uvjeti:

  • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  3. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
  4. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
  5. elektronički zapis ili potvrduHrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidencijiiz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
  6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (preslika ugovora o radu/ rješenja, ugovora o djelu ili potvrde poslodavca iz koje se može utvrditi na kojim je poslovima i u kojem razdobljukandidat/kinja radio/la),
  7. dokaz o pravu prednostipri zapošljavanju ukoliko kadnidat/kinja ostvaruje takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom „za oglas“

nacionalni stožer civilne zaštite božinović capak beroš

Žena iz Istre prijetila smrću premijeru i članovima Nacionalnog stožera

Corina Cavalli nestali.hr

DOBRA VIJEST: Pronađena maloljetnica koja je nestala u Puli