in

Istarska policija zapošljava na tri radna mjesta. Evo što traže

Foto Policijska uprava istarska - Ilustracija

Policijska uprava istarska ponovno raspisuje javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme. U nastavku detalji.

1.  SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

– administrativni tajnik – 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola.

2.  SEKTOR ZA JAVNI RED I SIGURNOST, Služba temeljne policije

– administrativni tajnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.

U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.

Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravovremene i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) s Komisijom pozvati će se kandidadti/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr. objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/ objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koje se prijavljuju na više radnih mjesta podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. preslik diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema, (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
  3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e -radna knjižica).,
  4. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruje takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest s navedenim razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ako im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj u prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: (052) 532-500 ili porukom na e-adresu: istarska@policija.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Pula, Trg Republike 1
s naznakom “Za javni natječaj-vježbenici”.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Policijske uprave istarske https://istarska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, obustavit će se postupak natječaja.

Foto TZ Kaštelir-Labinci - Sebastijan Skoko

KAŠTELIR objavio natječaj za posao – Butiga traži prodavača-voditelja/icu

Foto Dom za starije i nemoćne osobe Poreč

POREČ: Prijem u Domu za starije za volontere koji uljepšavaju dane korisnicima