in

KAŠTELIR objavio natječaj za posao – Butiga traži prodavača-voditelja/icu

Foto TZ Kaštelir-Labinci - Sebastijan Skoko

Komunalna tvrtka Mavriš u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci objavila je javni natječaj za radno mjesto voditelja/prodavača(ice) na određeno vrijeme od godinu dana. RAdno mjesto je trgovina domaćim lokalnim proizvodima Butiga koja se nalazi na Placu. Rok prijave je do 15. prosinca. U nastavku svi detalji.

OPIS POSLOVA          

 • odgovoran za uredno funkcioniranje trgovine
 • odgovoran za pravilno i pravovremeno izvršavanje zadataka i radnih obveza unutar svog djelokruga rada
 • odgovoran je za označavanje asortimana trgovine, isticanja potrebnih cijena, slaganje robe te kontrolu kvalitete i praćenje rokova
 • odgovoran je za inventurni rezultat
 • vodi brigu i održava čistoću i urednosti prostora trgovine i opreme u trgovini
 • vrši prodaju robe iz asortimana trgovine
 • obavlja pekarske poslove u pripremi i obradi pekarskih proizvoda (finalna obrada)
 • obavlja komunikaciju sa kupcima, dobavljačima robe i ostalim vanjskim partnerima
 • odgovoran za učinkovito fakturiranje i  naplatu  potraživanja u svom djelokrugu rada
 • surađuje sa knjigovodstvom
 • odgovoran je za stanje asortimana u trgovini te proaktivno brine o naručivanju potrebne robe, materijala i ostalog
 • predlaže nove artikle asortimana sukladno potrebama i zahtjevima kupaca
 • vrši unos primki robe
 • vodi blagajnu i cjelokupni gotovinski promet, dnevne uplate i isplate, prima, čuva i izdaje novac
 • vrši sve naplate novčanih sredstava koje se vrše putem blagajne na osnovi vjerodostojne dokumentacije
 • dnevno ispisuje blagajničke izvještaje i dnevno zaključuje stanje blagajne
 • dnevno usklađuje saldo novca sa blagajničkim izvještajem i isti polaže FINI ili banci
 • odgovara za cjelokupno blagajničko poslovanje u skladu sa propisima i aktima poslodavca
 • obavlja i druge administrativne poslove ( redovno razduživanje po kalu robe, inventura i sl. )
 • vodi brigu o uspostavi i kontrolira uredno vođenje  evidencija i svih drugih potrebnih baza podataka
 • podnosi pisano izvješće o radu i aktivnostima unutar svog djelokruga rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora

SREDSTVA ZA RAD

 • računalo sa odgovarajućim  programima (word, excell, outlook, internet explorer)
 • službeni mobitel

ODGOVORNOST

 • odgovoran je za redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada
 • za svoj rad odgovara direktoru poduzeća

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

 • Stručna sprema: SSS/VŠS
 • Radno iskustvo: minimalno 1 godina
 • Posebna znanja: minimalno 1 strani jezik, vozačka dozvola B kategorije

Opća i posebna zdravstvena sposobnost

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),
 3. preslik osobne iskaznice,

U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao.

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.      

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana sa probnim rokom od 3 (tri) mjeseca sa mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja, odnosno do 15. prosinca 2023. do 15.00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Mavriš  d.o.o., Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme. Prijave sa zatraženom dokumentacijom mogu se dostaviti i putem e-maila: pisarna@kastelir-labinci.hr 

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu MAVRIŠ d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Mavriš d.o.o.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Općine Kaštelir-Labinci www.kastelir-labinci.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu (Glas Istre), te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Foto Grad Poreč

POREČ/RAKOVCI: Memorijalna kuća Joakima Rakovca važan punkt u približavanju povijesti stanovnika tog kraja

Foto Policijska uprava istarska - Ilustracija

Istarska policija zapošljava na tri radna mjesta. Evo što traže