in

Turistička zajednice Poreča objavila javni poziv za dodjelu potpora manifestacijama

Foto Turistička zajednica grada Poreča

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Poreča danas, 13.10.2023., objavilo je javni poziv za dodjelu potpore iz programa “Potpore manifestacijama u 2024. godini“

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Poreča (dalje u tekstu: TZG Poreč) za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom (dalje: PPS) razdoblju,
 • jačanju snage brenda porečkog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
 • podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

U smislu ovog Javnog poziva, PPS razdobljem smatra se razdoblje od 1.1. do 14.6. i od 16.9. do 31.12.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:

 1. zabavne manifestacije,
 2. sportske manifestacije,
 3. kulturne manifestacije,
 4. eno-gastronomske manifestacije,
 5. povijesne manifestacije,
 6. tradicijske manifestacije,
 7. umjetničke manifestacije,
 8. kongrese,
 9. ostala manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koja se održavaju u 2024. godini. Iznimno se za neke projekte mogu dodijeli sredstva za 2 kalendarske godine ukoliko je to bude utvrđeno posebnom odlukom i ugovorom.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije manifestacije u zemlji i inozemstvu (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
 • usluge zaštitarske službe,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala namijenjenih promociji manifestacije (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • druge troškove neposredne organizacije manifestacije, koje TZG Poreča smatra opravdanim.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidirane manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • udruge.

Manifestaciju može kandidirati samo jedan organizator manifestacije. Ako više organizatora kandidira istu manifestaciju, zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • organizatori koji su prema relevantnim propisima obveznici plaćanja turističke pristojbe i/ili turističke članarine, a nisu podmirili obveze, te organizatori koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • organizatori koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema TZG Poreč ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva,
 • povezane osobe s osobama iz prethodne dvije točke.

TZG Poreč može Organizatoru odobriti potporu do najviše 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije. TZG Poreč može od Organizatora zatražiti uvid u finalni troškovnik te ga usporediti sa prijavom na Javni poziv. Ukoliko postoji značajnije odstupanje može se od Organizatora zatražiti pismeno pojašnjenje koje će se predočiti Komisiji za manifestacije, a prijedlog uputiti Turističkom vijeću koje može utvrđenu potporu potvrditi, ne potvrditi ili je korigirati.

Pri odluci o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

KriterijBroj bodova
1. Karakter manifestacije
a) Međunarodni  (izvođači i/ili sudionici pretežito iz drugih zemalja)15
b) Regionalni  (izvođači i/ili sudionici pretežito iz susjednih zemalja)  10
c) Nacionalni  (izvođači i/ili sudionici pretežito iz Republike Hrvatske)5
2. Kvaliteta sadržaja manifestacije
a) Iznimna kvaliteta sadržaja40
b) Kvalitetan sadržaj20
c) Jednostavan sadržaj10
3. Značaj manifestacije za stvaranje motiva dolaska u destinaciju
a) Iznimno visok:  preko 5.000 noćenja40
b) Visok:  1.000 – 5.000 noćenja20
c) Srednji:  500 – 1.000 noćenja10
d) Nizak:  ispod 500 noćenja0
4. Značaj manifestacije za obogaćivanje i razvoj turističke ponude u destinaciji
a) Iznimno visok:  preko 3.000 posjetitelja40
b) Visok:  1.000 – 3.000 posjetitelja20
c) Srednji:  500 – 1.000 posjetitelja10
d) Nizak:  ispod 500 posjetitelja0
5. Značaj manifestacije prema korisnosti za zajednicu
a) Visok15
b) Srednji10
c) Nizak0
6. Uključenost lokalnih resursa u organizaciji 
a) Visoka10
b) Niska5
7. Razdoblje održavanja manifestacije
a) PPS razdoblje (1.1.-14.6. i 16.9.-31.12.)20
b) Razdoblje od 15.6. do 15.9.10
8. Trajanje manifestacije
a) više od 10 dana20
b) 4 do 10 dana15
c) 2 do 3 dana10
d) 1 dan5
9. Sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora
a) Organizator zajedno sa ostalim subjektima javnog i/ili privatnog sektora financijski sudjeluje u više od 50% troškova    20
b) Organizator zajedno sa ostalim subjektima javnog i/ili privatnog sektora financijski sudjeluje do 50% troškova 10
c) Organizator zajedno sa ostalim subjektima javnog i/ili privatnog sektora financijski sudjeluje do 25% troškova5
d) Projekt nema nikakvu podršku drugih subjekata javnog i privatnog sektora 0
10. Oglašavanje manifestacije (media plan)
a) Oglašavanje u medijima na stranim tržištima15
b) Oglašavanje u nacionalnim medijima10
c) Oglašavanje u regionalnim i lokalnim medijima5
11. Medijska pokrivenost manifestacije (PR vrijednosti + oglašavanje)
a) Iznimno visoka:  iznad 66.361,40 € 40
b) Visoka:  46.452,98 € – 66.361,40 €20
c) Srednja:  13.272,28 € – 46.452,98 €10
d) Niska:  do 13.272,28 €5
UKUPAN MOGUĆI BROJ BODOVA275

Uvjet za dodjelu potpore je da prijavljeni programi ostvare najmanje 70 bodova.

Komisija za potpore, po provedenom bodovanju i odabiru manifestacija koje su ostvarile 70 i više bodova, procjenjuje svaku pojedinu manifestaciju s obzirom na njezino značenje i potrebe financiranja te utvrđuje prijedlog iznosa potpore svake manifestacije ponaosob.

Broj bodova je samo jedan od kriterija na bazi kojih komisija odlučuje o iznosu potpore pojedinoj manifestaciji. Ostali kriteriji za definiranje iznosa potpore se odnose na financijsku konstrukciju manifestacije i dostupnost drugih kanala financiranja, kao i ostale relevantne faktore o kojima će komisija raspravljati u procesu donošenja prijedloga.

Obrazac Zahtjeva popunjava se i podnosi zajedno sa ostalom dokaznom dokumentacijom u  elektroničkom obliku putem linka ePrijave

Za kandidiranje manifestacije za dodjelu potpore TZG Poreča organizator mora ispuniti i dostaviti:

 1. obrazac zahtjeva koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.myporec.com),
 2. izjava o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.myporec.com),
 3. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 4. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 5. program manifestacije – opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača/sudionika,
 6. dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju manifestacije (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor ili sl.),

TZG Poreča zadržava pravo od organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke i uvid u dodatnu dokumentaciju. Ukoliko je Prijava pravodobno podnesena, ali se utvrdi da neki podaci nedostaju, TZG Poreč može izdati zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatnih podataka ili ispravak potrebnih podataka. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu elektroničkim putem na e-mail office@myporec.com u roku od tri dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu. Potpune i pravovremeno dopunjene Prijave ulaze u daljnju obradu.

Javni poziv i svi obrasci objavljeni su na Internet stranicama TZG Poreča www.myporec.com  

Komisija za manifestacije koju je imenovalo Turističko vijeće TZG Poreča po analizi prispjelih prijava i po provedenom bodovanju utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru manifestacija i prijedlog iznosa za dodjelu bespovratnih sredstava za pojedinu manifestaciju.

Prijedlog Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore dostavlja se Turističkom vijeću  TZG Poreča koje donosi odluku o manifestacijama kojima će biti dodijeljena potpora i iznosima dodijeljene potpore.

Popis projekata/manifestacija s iznosom dodijeljenih sredstava potpore po korisnicima bit će objavljen na internetskim stranicama TZG Poreča (www.myporec.com) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

Organizatori manifestacije, prijavu/zahtjev s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva, podnose TZG Poreča na sljedeći način:

 • u elektroničkom obliku putem linka ePrijave

Rok za podnošenje kandidatura je 3.11.2023. godine do 23:59:59 h.

Komisija za manifestacije neće uzeti u razmatranje prijave/zahtjeve za potpore koje:

 • se odnose na koncerte zabavne glazbe lokalnog karaktera, proslave godišnjica i obljetnica,
 • prijave/zahtjeve s nepotpuno ispunjenim Obrascima,
 • prijave/zahtjeve s nepotpunom dokumentacijom,
 • prijave/zahtjeve koje se ne dostave u roku,
 • prijave/zahtjeve organizatora koji ne mogu biti Korisnici potpore prema odredbama iz točke III. Javnog poziva.

S organizatorom kojem Turističko vijeće odobri potporu, TZG Poreča sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZG Poreča će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom:

 • zahtjev za isplatu odobrenih sredstava koji mora sadržavati:

a) iznos odobrenih sredstava;

b) broj ugovora o potpori;

c) broj žiro računa/iban organizatora

 • izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima po vrstama na propisanom obrascu (specifikacija troškova) – Obrazac IRD-2024,
 • foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije,
 • računi izvođača/dobavljača, ugovori i druge dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije i oglašavanje manifestacije s bankovnim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa ili plaćeni računi za gotovinsko plaćanje
 • dokaz o izvršenom oglašavanju i to:

a) kopija originalnih računa dobavljača kod kojih je izvršeno oglašavanje u cjelokupnom iznosu, sukladno media planu s bankovnim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa,

b) originalni primjerci objavljenih oglasa u tiskanim medijima sukladno media planu,

c) fotodokumentacija za oglašavanje putem plakatiranja sukladno media planu,

d) kompjutorski ispis i audio-video zapis na CD-u, DVD-u ili USB-u za TV i radio oglašavanje sukladno media planu te za Internet oglašavanje sukladno media planu (screen-shot stranice na kojoj je objavljen banner s logom TZ-a ili popis ključnih riječi s screen-shotom stranice na koju ključne riječi vode, a na kojoj se mora nalaziti logo TZ-a),

e) odgovarajuća dokumentacija za ostale vrste oglašavanja,

f) kao i dokaz o medijskoj pokrivenosti manifestacije, odnosno procjena ekvivalenta marketinške vrijednosti ukupnih promotivnih aktivnosti (originalni primjerci objavljenih reportaža ili vijesti u stranom i domaćem tisku, kompjutorski ispis i audio-video zapis na CD-u, DVD-u ili USB-u za direktni TV prijenos i dr.).

Potporu za troškove promocije, Organizator može ostvariti samo u slučaju ako realizira najmanje 80% media plana dostavljenog prilikom kandidature na ispunjenom obrascu MP-2024.

TZG Poreča ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji manifestacije i izvršenim plaćanjima.

TZG Poreča ima pravo nadzora/praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZG Poreča utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Dodatne informacije:

Isključivo pisanim putem, na e-mail: office@myporec.com najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

STOP seksizmu i nasilju na internetu: U tijeku kampanja „Reci to naglas!”

Foto Grad Poreč

U MJESECU PODUZETNIŠTVA: Dar za Porečanke – knjiga „Od zaposlenice do poduzetnice”