in

VRSAR: Općina isplaćuje jednokratnu pomoć umirovljenicima s niskim primanjima

Općina Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općinski načelnik Općine Vrsar Ivan Gerometta donio je odluku o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima kojom se uređuje pravo na dodjelu jednokratnih pomoći umirovljenicima s niskim prihodima, te uvjeti i način ostvarivanja tog prava u 2023. godini. Odredbe odluke koje se odnose na umirovljenike na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na neumirovljene osobe starije od 65 godina. 

Pravo na dodjelu jednokratnih pomoći ostvaruju umirovljenici koji: 

  • su državljani Republike Hrvatske,
  • imaju prebivalište na području Općine Vrsar, te
  • imaju prosječne mjesečne prihode manje od 500,00 eura. 

Prosječni mjesečni prihodi uključuju prihode od mirovine te sve ostale prihode (npr. od redovnog radnog odnosa, iznajmljivanja stana/poslovnog prostora/soba/apartmana, temeljem ugovora o djelu, dividendi i ostalo).

U prosječne mjesečne prihode ulaze i prihodi od bračnog ili izvanbračnog druga podnositelja zahtjeva, koji žive u zajedničkom kućanstvu. 

Općina će dodijeliti jednokratne pomoći umirovljenicima, kako slijedi:

1. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 300,00 eura iznos od  400,00 eura.

2. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose više od 300,01 eura do 400,00 eura iznos od 300,00 eura.

3. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose više od 400,01 eura do 500,00 eura iznos od 200,00 eura.

Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva, kojem je podnositelj dužan priložiti dokaze kojima dokazuje da ostvaruju ovo pravo.

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti su sljedeći:

  • dokaz o državljanstvu i prebivalištu na području Općine: presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o državljanstvu, odnosno prebivalištu na području Općine, 
  • dokaz o visini isplaćene mirovine korisnika pomoći za posljednji mjesec  koji prethodi podnošenju zahtjeva (posljednji preslik odreska od mirovine ili drugi odgovarajući dokaz),
  • izjavu da osim mirovine ostvaruje, odnosno ne ostvaruje druge prihode,
  • ako ostvaruje druge prihode – dokaz o tim prihodima u prethodnoj kalendarskoj godini (potvrda o visini dohotka i primitaka izdana od strane Porezne uprave ili drugi odgovarajući dokaz), 
  • ako ostvaruje prihode temeljem iznajmljivanja soba i apartmana (preslika TZ obrasca o članarini u prethodnoj godini ili potvrdu o visini dohotka i primitaka izdana od Porezne uprave),
  • dokaz o isplaćenoj dividendi, ako ostvaruje prihode od dividende,
  • suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka te provjeru dostavljenih dokaza.

Ako podnositelj zahtjeva ima skrbnika ili punomoćnika, dužan je uz zahtjev priložiti presliku rješenja o skrbništvu ili presliku punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Korisnik koji je stekao pravo na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja od strane Općine u 2023. godini, a ukupni mu mjesečni prihodi ne prelaze iznos od 500,00 eura, dostavlja samo Zahtjev za jednokratnu pomoć, jer su dokazi dostavljeni u postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava za dodjelu jednokratne pomoći podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine najkasnije do 18.12. 2023. godine, na propisanom Obrascu, koji se može podignuti sa službenih web stranica ili u pisarnici Općine. 

Jednokratna pomoć isplaćuje se, u pravilu, podnositelju zahtjeva na njegov tekući račun, ali se može isplatiti i njegovom punomoćniku, ako je tako određeno u punomoći, odnosno skrbniku ukoliko je rješenjem javnopravnog tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi ili odobrenjem istoga tako određeno.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ove Obavijesti prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Odluke i obrade zaprimljenih zahtjeva, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Sva pitanja vezana uz dodjelu jednokratnih pomoći umirovljenicima mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte opcina-vrsar@vrsar.hr, ili putem tel: 052/441-339.

Foto Vaterpolo klub Poreč

Vaterpolisti Poreča na utakmici profesionalaca u LEN Euro cupu dobili iznenađenje

konj bašarinka

POREČ-UMAG: Držali konje bez nadzora. Evo što je policija poduzela