in

Grad Novigrad daje u najam građanima parcele za gradske vrtove

Foto Tanja Kocijančić - Vrtne parcele u Novigradu

Grad Novigrad otvorio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje 8 vrtnih parcela na korištenje koji je otvoren do 20. svibnja.

U nastavku donosimo detalje ovog natječaja a više pogledajte na web stranicama Grada Novigrada.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovaj Javni poziv se raspisuje radi davanja obradivog zemljišta (dalje: vrtna parcela) označenog kao dio k.č.br. 2564/1 k.o. Novigrad, na korištenje građanima Grada Novigrada-Cittanova, u svrhu proizvodnje hrane (povrće, jagodasto i bobičasto voće, začinsko bilje i cvijeće), za vlastite potrebe.

 1. LOKACIJA I BROJ VRTNIH PARCELA

Obradivo zemljište iz točke I. ovog Javnog poziva se nalazi u zoni Marketi, a sastoji se od 8 vrtnih parcela veličine do 40 m2 i zajedničkih dijelova s pripadajućom zajedničkom opremom (parkiralište, ograda, pristupni putovi i staze, pumpe za vodu, spremišta alata i organskog gnojiva, kante za odlaganje otpada i sl. – dalje u tekstu: zajednički dijelovi).

 1. VRIJEME KORIŠTENJA

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina, uz mogućnost produljenja korištenja, ukoliko se korisnik vrtne parcele odnosi prema istoj i ostalim korisnicima pažnjom dobrog gospodara, poštujući odredbe Ugovora o davanju na korištenje vrtne parcele sklopljenog sa Gradom Novigradom-Cittanova (dalje: Ugovor).

U slučaju privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom, Grad Novigrad-Cittanova zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora, uz obavijest korisnicima 3 (slovima: tri) mjeseca unaprijed.

 1. NAKNADA

Naknada za korištenje jedne vrtne parcele iznosi 70,00 eura (slovima: sedamdeset) godišnje.

Cjelokupni iznos godišnje naknade, korisnik vrtne parcele je dužan platiti u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od potpisivanja Ugovora, u protivnom se Ugovor raskida.

Za svaku sljedeću godinu korištenja vrtne parcele, korisnik plaća naknadu jednom godišnje po zaprimljenoj pismenoj obvezi i u roku navedenom u istoj.

Ukoliko korisnik ne ispuni obvezu iz prethodnog stavka u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana valute navedenoj na pismenoj obvezi, ugovor se raskida.

 • VRTNA PRAVILA

Na obradivom zemljištu iz točke II. ovog Javnog poziva provode se sljedeća vrtna pravila:

 1. Korisnik vrtne parcele dužan je:

– vrtnu parcelu održavati urednom i prikladnom za poljoprivrednu proizvodnju te  postupati pažnjom dobrog domaćina

– koristiti vrtnu parcelu isključivo u svrhu proizvodnje hrane i to: povrća, jagodastog i bobičastog voća, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe

– održavati prohodnim i urednim pristupne putove između i oko vrtne parcele

– smeće i otpad odlagati isključivo na za to određenim mjestima

 – pri obradi vrtne parcele primjenjivati načela dobre poljoprivredne prakse

 – čuvati i održavati zajedničke dijelove i opremu koje su vlasništvo Grada Novigrada-Cittanova te racionalno koristiti zajedničke resurse, posebno vodu

 – obavijestiti Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-Cittanova o nastalom oštećenju na zajedničkim dijelovima i opremi.

 • Korisnik ne smije:

– upotrebljavati nikakva kemijska sredstva za zaštitu bilja

– mijenjati oblik, graditi ili postavljati objekte niti saditi trajne nasade

– ugrađivati i postavljati sustave navodnjavanja

– dati vrtnu parcelu na korištenje trećim osobama

– koristiti parcelu u nepoljoprivredne svrhe.

 • PRAVO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu, podzakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva za jednu vrtnu parcelu.

Pod pojmom zajedničko kućanstvo se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba bez obzira na srodstvo koje zajedno stanuju i zajedno podmiruju troškove života.

 Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se nadležnom upravnom odjelu u roku određenom u Javnom pozivu, na propisanim obrascima koji su prilog Javnog poziva.

 • SADRŽAJ ZAHTJEVA

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele obvezatno sadrži:

 1. Ispunjen i vlastoručno potpisan Obrazac zahtjeva iz ovog Javnog poziva (Prilog 1.)
 2. Uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva na području Grada Novigrada-Cittanova
 3. Izjavu iz ovog Javnog poziva kojom se potvrđuje da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog zajedničkog kućanstva nemaju u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu, podzakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište te o broju članova zajedničkog kućanstva ovjerenu od strane javnog bilježnika (Prilog 2.)
 • KRITERIJI I DOKAZI

Dodatni kriteriji i dokazi za utvrđivanje bodovne Liste za davanje na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu (dalje u tekstu: Lista), koji se izražavaju brojem ostvarenih bodova su:

a) vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Novigrada-Cittanova (dokaz – uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva na području Grada Novigrada-Cittanova):

– za svakih pet godina prebivanja na području Grada Novigrada-Cittanova – 1 bod;

b) prebivanje u stanu u višestambenoj zgradi bez mogućnosti uređenja vrta (dokaz – neslužbeni izvadak posjedovnog i/ili vlasničkog lista)5 bodova;

c) socijalni status podnositelja zahtjeva: prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod (dokaz – potvrda porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu):

– do 132,72 eura – 3 boda

– od 132,86 eura do 232,26 eura – 2 boda

– od 232,40 eura do 291,99 eura – 1 bod

d) socijalni status podnositelja zahtjeva prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva korisnik prava socijalne skrbi) – 5 boda,

e) socijalni status podnositelja zahtjeva za status nezaposlene osobe (dokaz – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba) – 3 boda,

f) status umirovljenika podnositelja zahtjeva (dokaz – rješenje o mirovini) – 3 boda,

g) status podstanara (dokaz – ugovor o podstanarstvu) – 2 boda,

h) status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva (dokaz –  potvrda MORH-a ili MUP-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva)2 boda

i) broj članova zajedničkog kućanstva (dokaz – izjava (Prilog 2.):

– za svakog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod,

za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod.

U slučaju jednakog broja bodova, podnositelji ostvaruju prednost prema roku predaje zahtjeva.

Isprave kojima se dokazuju kriteriji predaju se u izvorniku ili preslici i ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, izuzev rješenja o mirovini.

U Obrascu za podnošenje zahtjeva (Prilog 1.), podnositelj svojim potpisom jamči da su podaci istiniti i na dan podnošenja prijave na Javni poziv te snosi odgovarajuću odgovornost za iste.

Nadležni upravni odjel može po potrebi zatražiti izvornik dokumenta na uvid.

 1. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Javni poziv provodi se prikupljanjem pisanih zahtjeva u zatvorenim omotnicama, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Grada Novigrada-Cittanova i na oglasnoj ploči Grada Novigrada-Cittanova; Veliki trg 1, 52466 Novigrad, uz obavijest o objavi Javnog poziva u dnevnom tisku.

Javni poziv objavljuje se od 18.4.2024. do 20.5.2024.

Zahtjev se može predati:

 • putem preporučene pošte na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Veliki Trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova; u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”NE OTVARAJ-JAVNI POZIV-GRADSKI VRTOVI”

 ili

 • predajom u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittaova; u zatvorenoj omotnici uz naznaku ”NE OTVARAJ-JAVNI POZIV-GRADSKI VRTOVI”.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Novigrada-Cittanova i na službenim internetskim stranicama Grada Novigrada-Cittanova (www.novigrad.hr) objavljene uz Javni poziv.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji će biti zaprimljeni unutar propisanog roka.

Otvaranje zaprimljenih zahtjeva provesti će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva.

Zakašnjele i nepotpune zahtjeve nadležno Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

 • NAČIN FORMIRANJA I OBJAVE BODOVNE LISTE

Postupak utvrđivanja prijedloga bodovne Liste provodi nadležni upravni odjel temeljem analize Povjerenstva.

Listu na prijedlog Povjerenstva utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Novigrada-Cittanova.

Lista iz prethodnog stavka osobito sadrži: redne brojeve, imena, prezimena, adrese podnositelja zahtjeva poredanih po rednim brojevima prema ukupnom broju bodova i rok za sklapanje ugovora.

 • SKLAPANJE UGOVORA

S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se Ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.

Vrtne parcele ne mogu se mijenjati između nositelja s Liste.

Ukoliko osoba s Liste ne pristupi sklapanju Ugovora u roku navedenom na Listi, smatrat će se da je odustala od zahtjeva te će pravo na sklapanje ugovora imati prva sljedeća osoba s Liste, pod uvjetom da ispunjava potrebne uvjete iz Javnog poziva.

Korisnik vrtne parcele dužan je nadležnom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na pravo korištenja vrtne parcele u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana njihovog nastupa.

Ako korisnik vrtne parcele ne prijavi promjenu činjenica koje utječu na pravo korištenja u prethodno navedenom roku, ili iako nadležni upravni odjel utvrdi nastanak promjena činjenica, odnosno nepridržavanje vrtnih pravila iz točke V. ovog Javnog poziva ili korisnik krši ugovorne odredbe, pristupit će se raskidu ugovora u roku od 15 dana on nastupa utvrđene okolnosti.

Ugovor se smatra raskinutim danom dostave pisane obavijesti o raskidu korisniku.

Takva vrtna parcela dati će se na korištenje sljedećoj osobi s Liste, pod uvjetom da ispunjava potrebne uvjete iz Javnog poziva.

 • NADZOR                                       

Stručne, administrativne i tehničke poslove u svezi s davanjem na korištenje vrtnih parcela, kao i nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja vrtnih parcela obavljat će nadležni upravni odjeli Grada Novigrada-Cittanova.

KONTAKTI ZA INFORMACIJE

Zainteresirane osobe mogu dobiti sve informacije u svezi predmetnog Javnog poziva, svakog radnog dana od 12:00-15:00 sati, pozivom na broj telefona 052/757-055 ili slanjem upita na mail: sania.dekovic@novigrad.hr.

OSTALE ODREDBE

Gradonačelnik Grada Novigrada pridržava pravo poništenja objavljenog Javnog poziva u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem trenutku, bez obrazloženja.

hoditi i zdravi biti

Porečke škole hodale za zdravlje

Foto Erika Barnaba - CMIK Novigrad

Modna revija u Novigradu: Papirnati eko šik Giuliane Benjak na Dan planeta Zemlje